Commit 746b8148b6b0e3fa1bfcda4c749e1604031ddebd

 • avatar
 • Juha Jeronen <jumijero @ami…la.it.jyu.fi> (Committer)
 • Thu Mar 10 21:09:11 EET 2011
 • avatar
 • Juha Jeronen <jumijero @ami…la.it.jyu.fi> (Author)
 • Thu Mar 10 21:09:11 EET 2011
Numerics and stuff
Harjoitustyo/JY1_Harjoitustyo.lyx
(696 / 106)
  
66\use_default_options true
77\language finnish
88\inputencoding auto
9\font_roman default
9\font_roman palatino
1010\font_sans default
1111\font_typewriter default
1212\font_default_family default
6161
6262\begin_layout Standard
6363\align center
64
65\series bold
66\size large
67\begin_inset ERT
68status open
69
70\begin_layout Plain Layout
71
72
73\backslash
74vskip 0.25cm
75\end_layout
76
77\end_inset
78
6479Jatkuvat mallit, kevät 2011
6580\end_layout
6681
6782\begin_layout Standard
6883\align center
84
85\series bold
86\size large
6987Harjoitustyö
88\begin_inset Newline newline
89\end_inset
90
91
92\begin_inset ERT
93status open
94
95\begin_layout Plain Layout
96
97
98\backslash
99vskip 0.5cm
70100\end_layout
71101
72\begin_layout Standard
73\align center
102\end_inset
103
104
105\series default
106\size default
74107Juha Jeronen, Tytti Saksa ja Tero Tuovinen
75108\end_layout
76109
113113\end_layout
114114
115115\begin_layout Standard
116\begin_inset ERT
117status open
118
119\begin_layout Plain Layout
120
121
122\backslash
123thispagestyle{empty}
124\end_layout
125
126\end_inset
127
128
129\end_layout
130
131\begin_layout Standard
116132\begin_inset Newpage pagebreak
117133\end_inset
118134
149149 syöpymistä ei tapahdu.
150150 Systeemissä, jossa syöpymistä tapahtuu, saatiin analyyttisesti tulos, että
151151 virtausnopeus on verrannollinen väliaineen huokoisuuteen.
152 Tehtävä ratkaistiin myös numeerisesti eri ulosvirtausreunaehdoilla käyttäen
153 differenssimenetelmää, ja tulokset visualisoitiin aika-avaruuskoordinaatistossa.
152154\end_layout
153155
154156\begin_layout Standard
272272 mukana kulkee syövyttävää ainetta.
273273 Syövyttävä aine reagoi huokoisen väliaineen kanssa muuttaen tämän rakennetta
274274 ja sen myötä virtausvastusta.
275 Reaktion tuotteen ei oleteta vaikuttavan systeemin käytökseen.
275 Oletetaan, että reaktion tuote ei vaikuta systeemin käytökseen.
276276\end_layout
277277
278278\begin_layout Standard
335335Malli
336336\end_layout
337337
338\begin_layout Standard
339Tarkastellaan mallia kahdessa eri tapauksessa: ensin yksinkertaistettu tilanne
340 ilman syövyttävää komponenttia, ja sitten huomioiden syövyttävän komponentin.
341\end_layout
342
338343\begin_layout Subsection
339344Virtaus ilman syövyttävää komponenttia
340345\end_layout
389389\end_inset
390390
391391:llä merkitään nk.
392 efektiivistä nopeutta.
393 Jotta malli olisi ratkaistavissa tarvitaan jokin muu ehto muuttujille
392 efektiivistä virtausnopeutta (superficial fluid velocity).
393 Jotta malli olisi ratkaistavissa, tarvitaan lisäksi jokin ehto muuttujille
394
394395\begin_inset Formula $v$
395396\end_inset
396397
400400\end_inset
401401
402402.
403 Valitaan täksi ehdoksi massan säilyminen
403 Valitaan massan säilyminen
404404\begin_inset Formula \begin{equation}
405405\rho_{,t}+\nabla\cdot(\rho v)=0\,,\label{eq:consOfMass}\end{equation}
406406
410410\begin_inset Formula $\rho$
411411\end_inset
412412
413 on nesteen tiheys.
413 on nesteen tiheys ja alaindeksi pilkun jälkeen tarkoittaa derivaattaa.
414414 Oletetaan, että kemialliset reaktiot eivät vaikuta olennaisesti nesteen
415415 tiheyteen.
416416\end_layout
424424\begin_inset Formula $L$
425425\end_inset
426426
427, ja sen päätepisteet koordinaatistossa ovat
427.
428 Asetetaan sen päätepisteet koordinaatteihin
428429\begin_inset Formula $x=0$
429430\end_inset
430431
447447
448448\end_inset
449449
450Jos neste oletetaan kompressoitumattomaksi, on tiheys,
450Jos neste oletetaan kompressoitumattomaksi, tiheys
451451\begin_inset Formula $\rho$
452452\end_inset
453453
454, vakio, ja massan säilymislaki supistuu muotoon
454 on vakio, ja massan säilymislaki supistuu muotoon
455455\begin_inset Formula $v_{,x}=0$
456456\end_inset
457457
545545\begin_inset Formula $\phi^{2}$
546546\end_inset
547547
548 ja vakioilla
549\begin_inset Formula $\frac{\mu}{\kappa}$
548 sekä vakiolla
549\begin_inset Formula $\mu\beta/\kappa$
550550\end_inset
551551
552 ja
553\begin_inset Formula $\beta$
554\end_inset
555
556552 saadaan lopulta
557553\begin_inset Formula \begin{equation}
558554\frac{\mu\beta}{\kappa}\phi^{2}p_{,t}-\beta\phi(p_{,x})^{2}+\phi_{,x}p_{,x}-\phi p_{,xx}=0\,.\label{eq:1dFinalForm}\end{equation}
564564\end_layout
565565
566566\begin_layout Standard
567Nyt porositeetti on lisäksi vakio, joten
567Kun virtauksessa ei ole syövyttävää komponenttia, porositeetti on lisäksi
568 vakio, joten
568569\begin_inset Formula $\phi_{,x}=0$
569570\end_inset
570571
571, ja malli on muotoa
572, ja malli yksinkertaistuu muotoon
572573\begin_inset Formula \begin{equation}
573574\frac{\mu\beta}{\kappa}\phi p_{,t}-\beta(p_{,x})^{2}-p_{,xx}=0\,.\label{eq:1dModelWithConstantPorocity}\end{equation}
574575
589589\end_inset
590590
591591 tunnetaan väliaineettomassa virtauksessa.
592 Syövyttävä aine reagoi jonkin huokoisen materiaalin komponentin kanssa.
593 Tämän syöpyvän aineen koncentraatio olkoon
592 Syövyttävä aine reagoi huokoisen materiaalin jonkin komponentin kanssa.
593 Tämän syöpyvän aineen konsentraatio olkoon
594594\begin_inset Formula $c_{B}$
595595\end_inset
596596
599599
600600\begin_inset Formula \begin{gather*}
601601c_{B,t}=-k_{1}c_{A}c_{B}\,,\\
602c_{A,t}+v_{s}c_{A,x}=-k_{2}c_{A}c_{B}\,.\end{gather*}
602\frac{\text{D}c_{A}}{\text{D}t}=c_{A,t}+v_{s}c_{A,x}=-k_{2}c_{A}c_{B}\,.\end{gather*}
603603
604604\end_inset
605605
606606Syövyttävän aineen kulkeminen virtauksen mukana on otettu huomioon jälkimmäisess
607607ä yhtälössä.
608 Symboli
609\begin_inset Formula $\text{D}/\text{D}t$
610\end_inset
611
612 tarkoittaa Lagrangen eli materiaaliderivaattaa.
608613\end_layout
609614
610615\begin_layout Standard
622622\end_inset
623623
624624).
625 Oletetaan, että porositeetti on suoraan verrannollinen aineen
625 Oletetaan, että porositeetti on lineaarisesti verrannollinen aineen
626626\begin_inset Formula $B$
627627\end_inset
628628
641641\begin_inset Formula $\phi_{\infty}$
642642\end_inset
643643
644 on porositeetin arvo, jota lähestytään, kun syöpyvä aine syöpyy pois,
644 porositeetin arvo, jota lähestytään, kun syöpyvä aine loppuu, ja
645645\begin_inset Formula $c_{B_{0}}$
646646\end_inset
647647
648648 on syöpyvän aineen alkukonsentraatio.
649 Havaitaan myös, että porositeetin muutos ajan suhteen on
649 Havaitaan, että porositeetin muutos ajan suhteen on
650650\begin_inset Formula \[
651\phi_{,t}=-\frac{\phi_{\infty}-\phi_{0}}{c_{B_{0}}}c_{B,t}=k_{1}c_{A}(\phi_{\infty}-\phi)\,.\]
651\phi_{,t}=-\frac{\phi_{\infty}-\phi_{0}}{c_{B_{0}}}c_{B,t}=k_{1}c_{A}(\phi_{\infty}-\phi)\,,\]
652652
653653\end_inset
654654
655Oletetaan lisäksi, että permeabiliteetti
655mikä vastaa fysikaalista intuitiota tilanteesta.
656 Oletetaan lisäksi, että permeabiliteetti
656657\begin_inset Formula $\kappa$
657658\end_inset
658659
659 pysyy vakiona, sillä se on väliaineelle ominainen vakio.
660 pysyy vakiona, eli että se on väliaineelle ominainen vakio.
660661\end_layout
661662
662663\begin_layout Standard
690690\begin_inset Formula $p_{\infty}$
691691\end_inset
692692
693 on paine vapaassa virtauksessa, ja reunaehdot ovat
693 on paine vapaassa virtauksessa, ja reunaehdot alkureunalla
694\begin_inset Formula $x=0$
695\end_inset
696
697 ovat
694698\begin_inset Formula \begin{align}
695699p(0,t) & =p_{\infty}\,,\nonumber \\
696700c_{A}(0,t) & =c_{A_{0}}\,.\label{eq:BC}\end{align}
697701
698702\end_inset
699703
704Lisäksi tarvitaan reunaehto paineelle ulosvirtausreunalla
705\begin_inset Formula $x=L$
706\end_inset
700707
708.
709 Tähän on ainakin kolme eri vaihtoehtoa, joita tarkastelemme numeerisen
710 ratkaisun yhteydessä.
701711\end_layout
702712
713\begin_layout Standard
714Huomaa, että vapaan virtauksen mukana liikkuvassa koordinaatistossa konsentraati
715on
716\begin_inset Formula $c_{A}$
717\end_inset
718
719 yhtälössä ei esiinny paikkaderivaattaa.
720 Sen sijaan konsentraatiolla
721\begin_inset Formula $c_{A}$
722\end_inset
723
724 on alkuehto koko
725\begin_inset Formula $x$
726\end_inset
727
728-akselilla.
729 Kun siirrytään Eulerin (eli laboratorio-)koordinaatistoon, tämä alkuehto
730 muuntuu alkuehdoksi ja sisäänvirtausreunaehdoksi.
731 Sekä
732\begin_inset Formula $c_{A}$
733\end_inset
734
735:n alkuehto alueen sisällä että reunaehto alkureunalla
736\begin_inset Formula $x=0$
737\end_inset
738
739 seuraavat siis samasta Lagrangen koordinaatiston alkuehdosta.
740 Ehdot
741\begin_inset CommandInset ref
742LatexCommand eqref
743reference "eq:IC"
744
745\end_inset
746
747,
748\begin_inset CommandInset ref
749LatexCommand eqref
750reference "eq:BC"
751
752\end_inset
753
754 vastaavat tilannetta, jossa tämä alkuehto on porrasfunktio.
755\end_layout
756
703757\begin_layout Section
704Ratkaisut
758Analyyttinen aaltorintamaratkaisu
705759\end_layout
706760
707761\begin_layout Standard
708Tässä esitetään analyyttisia ratkaisutapoja malleille
762Tässä osiossa tarkastellaan erästä analyyttista ratkaisua malleille
709763\begin_inset CommandInset ref
710764LatexCommand eqref
711765reference "eq:1dModelWithConstantPorocity"
805805
806806\end_inset
807807
808Sijoitetaan nämä yhtälööön
808Sijoitetaan nämä yhtälöön
809809\begin_inset CommandInset ref
810810LatexCommand eqref
811811reference "eq:1dFinalForm"
818818
819819\end_inset
820820
821Koska yhtälössä esiintyy
821Koska yhtälössä esiintyy vain
822822\begin_inset Formula $f$
823823\end_inset
824824
841841\end_layout
842842
843843\begin_layout Subsection
844Virtaus ilman syövyttävää komponenttia: ratkaisu
844Virtaus ilman syövyttävää komponenttia
845845\end_layout
846846
847847\begin_layout Standard
852852
853853\end_inset
854854
855 ja tilannetta, jossa korroosiota ei tapahdu eli
855 ja tilannetta, jossa korroosiota ei tapahdu, eli
856856\begin_inset Formula $\phi$
857857\end_inset
858858
861861\end_inset
862862
863863.
864 Saadaan (jakamalla
864 Jakamalla
865865\begin_inset Formula $\phi$
866866\end_inset
867867
868:llä)
868:llä saadaan
869869\begin_inset Formula \begin{equation}
870870\frac{c\mu\beta}{\kappa}\phi h-\beta h^{2}-h'=0\,.\label{eq:edToAnalyseNoAcid}\end{equation}
871871
872872\end_inset
873873
874Tämä on Bernoullin yhtälö, joka ratkaistaan perinteisellä sijoituksella
875
874Tämä on Bernoullin yhtälö arvolla
875\begin_inset Formula $n=2$
876\end_inset
877
878, joka ratkeaa perinteisellä sijoituksella
876879\begin_inset Formula $h=1/w$
877880\end_inset
878881
884884\begin_inset Formula $a=c\mu\beta\phi/\kappa$
885885\end_inset
886886
887.
887(
888\begin_inset Formula $=\text{vakio}$
889\end_inset
890
891).
888892 Saadaan
889893\begin_inset Formula \[
890894w'+aw=\beta\,.\]
903903
904904Tästä
905905\begin_inset Formula \[
906f'(s)=h(s)=\frac{e^{as}}{\frac{\beta}{a}e^{as}+C}\,.\]
906f'(s)=h(s)=\frac{1}{w(s)}=\frac{e^{as}}{\frac{\beta}{a}e^{as}+C}\,.\]
907907
908908\end_inset
909909
914914\end_inset
915915
916916Siis
917\begin_inset Formula \[
918p(x+ct)=\frac{1}{\beta}\ln\left[\frac{\kappa}{c\mu\phi}e^{\frac{c\mu\beta\phi}{\kappa}(x+ct)}+C\right]\,.\]
917\begin_inset Formula \begin{equation}
918p(x+ct)=\frac{1}{\beta}\ln\left[\frac{\kappa}{c\mu\phi}e^{\frac{c\mu\beta\phi}{\kappa}(x+ct)}+C\right]\,.\label{eq:wavefrontSolNoAcid}\end{equation}
919919
920920\end_inset
921921
929929
930930\end_inset
931931
932Painekenttä on tällöin lineaarinen.
932Painekenttä on tässä erikoistapauksessa lineaarinen.
933 Muulloin kertomalla
934\begin_inset CommandInset ref
935LatexCommand eqref
936reference "eq:wavefrontSolNoAcid"
937
938\end_inset
939
940 puolittain
941\begin_inset Formula $\beta$
942\end_inset
943
944:lla, ottamalla
945\begin_inset Formula $\exp()$
946\end_inset
947
948, ja jakamalla
949\begin_inset Formula $\exp(-\beta p_{0})$
950\end_inset
951
952:lla, nähdään että
953\begin_inset Formula \[
954\rho(x+ct)=e^{\beta\left[p(x+ct)-p_{0}\right]}=\frac{\frac{\kappa}{c\mu\phi}e^{\frac{c\mu\beta\phi}{\kappa}(x+ct)}+C}{e^{\beta p_{0}}}\,,\]
955
956\end_inset
957
958joka on muotoa
959\begin_inset Formula \[
960\rho(x+ct)=\alpha_{1}e^{a\cdot(x+ct)}+\alpha_{2}\,.\]
961
962\end_inset
963
964Tässä vakio
965\begin_inset Formula $\alpha_{2}$
966\end_inset
967
968 (vastaavasti
969\begin_inset Formula $C$
970\end_inset
971
972) riippuu siitä, mitä aaltorintamaa tarkastellaan.
973 Nesteen tiheys siis käyttäytyy kutakin aaltorintamaa pitkin eksponentiaalisesti.
974 Vastaava painekentän ratkaisu on
975\begin_inset CommandInset ref
976LatexCommand eqref
977reference "eq:wavefrontSolNoAcid"
978
979\end_inset
980
981.
982 Koska muut vakiossa
983\begin_inset Formula $a$
984\end_inset
985
986 esiintyvät suureet ovat positiivisia, vakion etumerkki riippuu
987\begin_inset Formula $c$
988\end_inset
989
990:n etumerkistä, eli aallon etenemissuunnasta.
991 Oikealle eteneville aalloille
992\begin_inset Formula $(c<0)$
993\end_inset
994
995 ratkaisu on vaimeneva, kun
996\begin_inset Formula $s$
997\end_inset
998
999 kasvaa.
9331000\end_layout
9341001
9351002\begin_layout Standard
10201020
10211021Tämän ratkaisu on
10221022\begin_inset Formula \[
1023h(s)=\frac{1}{\beta(s+C_{1})}\,.\]
1023h(s)=\frac{1}{\beta(s+C_{1})}\,,\]
10241024
10251025\end_inset
10261026
1027Tästä voidaan ratkaista myös
1028\begin_inset Formula $f$
1029\end_inset
1030
1031.
1032 Saadaan
1027mistä integroimalla
10331028\begin_inset Formula \[
10341029f(s)=\frac{1}{\beta}\ln(s+C_{1})+C_{2}\,.\]
10351030
10361031\end_inset
10371032
1038Eli
1033Saatiin siis logaritminen painekenttä
10391034\begin_inset Formula \[
10401035p(x,t)=\frac{1}{\beta}\ln(x+ct+C_{1})+C_{2}\,.\]
10411036
10401040\end_layout
10411041
10421042\begin_layout Subsection
1043Virtaus, jossa on mukana huokoista väliainetta syövyttävä komponentti: ratkaisu
1043Virtaus, jossa on mukana huokoista väliainetta syövyttävä komponentti
10441044\end_layout
10451045
10461046\begin_layout Standard
10661066\begin_inset Formula $(s,\eta)$
10671067\end_inset
10681068
1069-koordinaatisto, missä
1069, missä
10701070\begin_inset Formula \begin{align*}
10711071s & =x+ct\,,\\
10721072\eta & =x-\frac{1}{c}t\,.\end{align*}
10821082
10831083Nyt
10841084\begin_inset Formula \[
1085\phi(x,t)=\phi(\frac{s+c^{2}\eta}{c^{2}+1},\frac{s-\eta}{c+1/c})\,.\]
1085\phi(x,t)=\phi(\frac{s+c^{2}\eta}{c^{2}+1},\,\frac{s-\eta}{c+1/c})\,.\]
10861086
10871087\end_inset
10881088
11151115
11161116\end_inset
11171117
1118Huomaa, että tämä approksimaatio pätee myös vaihtoehtoisessa tilanteessa,
1119 jossa
1120\begin_inset Formula $\beta$
1121\end_inset
1122
1123 on pieni, mutta suureelle
1124\begin_inset Formula $f'$
1125\end_inset
1126
1127 ei aseteta rajoituksia.
1128\end_layout
1129
1130\begin_layout Standard
11181131Toisin sanoen
11191132\begin_inset Formula \[
11201133h'-\frac{\phi_{,x}}{\phi}h=0\,.\]
11211134
11221135\end_inset
11231136
1124Tämä on ensimmäisen asteen lineaarinen ja homogeeninen differentiaaliyhtälö,
1137Tämä on ensimmäisen kertaluvun lineaarinen ja homogeeninen differentiaaliyhtälö,
11251138 jonka ratkaisu on
11261139\begin_inset Formula \[
11271140h(s)=Ce^{\int(\phi_{,x}/\phi)\text{d}s}\,.\]
11541154\begin_inset Formula $c$
11551155\end_inset
11561156
1157 oli pieni
1157 oli pieni, on
11581158\begin_inset Formula $s=x+ct\approx x$
11591159\end_inset
11601160
11671167\begin_inset Formula $p_{,x}\sim C\phi$
11681168\end_inset
11691169
1170, eli painegradientti olisi verrannollinen porositeettiin.
1170, eli painegradientti on (likimäärin) verrannollinen porositeettiin.
11711171 Koska painegradientti on negatiivinen ja porositeetti positiivinen, on
11721172 oltava
11731173\begin_inset Formula $C<0$
11741174\end_inset
11751175
11761176.
1177 Painegradientin suuruus on taas verrannollinen virtausnopeuteen.
1177 Painegradientin suuruus taas on verrannollinen virtausnopeuteen.
11781178 Toisin sanoen, mitä suurempi porositeetti, sitä suurempi virtausnopeus.
11791179 Tämä tulos on fysikaalisesti järkevä.
11801180\end_layout
11811181
11821182\begin_layout Standard
11831183\begin_inset Note Note
1184status open
1184status collapsed
11851185
11861186\begin_layout Plain Layout
11871187\begin_inset Formula \[
12071207
12081208
12091209\begin_inset Note Note
1210status open
1210status collapsed
12111211
12121212\begin_layout Plain Layout
12131213Tai
12431243
12441244\end_inset
12451245
1246Tämä on funktiokertoiminen Bernoullin yhtälö.
1246Tämä on funktiokertoiminen Bernoullin yhtälö arvolla
1247\begin_inset Formula $n=2$
1248\end_inset
1249
1250.
12471251 Tehdään siis perinteinen sijoitus
12481252\begin_inset Formula $h=1/w$
12491253\end_inset
12991299\begin_inset Formula $C<0$
13001300\end_inset
13011301
1302, jotta painegradientti on negatiivinen arvolla
1302, jotta painegradientti olisi negatiivinen arvolla
13031303\begin_inset Formula $x=0$
13041304\end_inset
13051305
13111311.
13121312 Jälleen porositeetin kasvu johtaa suurempaan painegradienttiin.
13131313 Havaitaan, että
1314\begin_inset Note Note
1315status collapsed
1316
1317\begin_layout Plain Layout
13141318\begin_inset Formula \[
13151319\frac{\phi}{\beta\phi x+C}=\frac{1}{\beta x+C/\phi}\]
13161320
13171321\end_inset
13181322
1319eli arvo
1320\begin_inset Formula $\phi=0$
1323
1324\end_layout
1325
13211326\end_inset
13221327
1323 vastaa gradientin arvoa nolla, kuten pitääkin.
1328rajalla
1329\begin_inset Formula $\phi\rightarrow0^{+}$
1330\end_inset
1331
1332 (täysin läpäisemätön väliaine) saadaan painegradientiksi nolla, kuten pitääkin.
13241333\end_layout
13251334
13261335\begin_layout Subsection
13381338
13391339\begin_layout Standard
13401340Tarkastellaan tehtävää nyt käänteisesti.
1341 Halutaan selvittää syövyttävä vaikutus, kun tunnetaan tietyt suureiden
1342 arvot tietyissä paikoissa.
1343 Koejärjestelyissä tutkitaan hyvin ohutta huokoisen väliaineen kerrosta,
1344 jonka paksuus on
1341 Halutaan selvittää virtaavan aineen syövyttävä vaikutus mitattavien suureiden
1342 avulla.
1343 Koejärjestelynä voidaan esimerkiksi tutkia hyvin ohutta huokoisen väliaineen
1344 kerrosta, jonka paksuus on
13451345\begin_inset Formula $\Delta x$
13461346\end_inset
13471347
13481348.
1349 Mitataan paine sekä sisäänmenopuolella
1349 Mitataan paine ja nopeus sekä sisäänmenopuolella (
13501350\begin_inset Formula $p_{1}$
13511351\end_inset
13521352
1353 että ulostulopuolella
1354\begin_inset Formula $p_{2}$
1353,
1354\begin_inset Formula $v_{1}$
13551355\end_inset
13561356
1357 sekä nopeus sisäänmenopuolella
1358\begin_inset Formula $v_{1}$
1357) että ulostulopuolella (
1358\begin_inset Formula $p_{2}$
13591359\end_inset
13601360
1361 että ulosmenopuolella
1361,
13621362\begin_inset Formula $v_{2}$
13631363\end_inset
13641364
1365.
1365).
13661366 Arvioidaan nopeutta
13671367\begin_inset Formula \[
13681368v\approx\frac{v_{1}+v_{2}}{2}\,.\]
13821382\end_inset
13831383
13841384Mittaustilanteessa pidetään syövyttävän aineen konsentraatio koko ajan samana
1385 sisäänmenopuolella.
1386 Mittauksia täytyy tehdä useilla ajanhetkillä.
1385 sisäänmenopuolella ja mittauksia tehdään useilla ajanhetkillä
1386\begin_inset Formula $t_{j}$
1387\end_inset
1388
1389,
1390\begin_inset Formula $v=v(t_{j})$
1391\end_inset
1392
1393 ja
1394\begin_inset Formula $p_{,x}=p_{,x}(t_{j})$
1395\end_inset
1396
1397.
1398 Kun permeabiliteetti
1399\begin_inset Formula $\kappa$
1400\end_inset
1401
1402 ja nesteen viskositeetti
1403\begin_inset Formula $\mu$
1404\end_inset
1405
1406 tunnetaan, tällä koejärjestelyllä voidaan epäsuorasti mitata
1407\begin_inset Formula $\phi(t_{j})$
1408\end_inset
1409
1410, mistä puolestaan voidaan laskea virtausvastuksen muutos.
13871411\end_layout
13881412
13891413\begin_layout Section
14221422
14231423\end_inset
14241424
1425 ratkaistiin numeerisesti käyttäen paikkadiskretoinnissa keskeisdifferenssejä
1426 ja aikadiskretoinnissa Rungen ja Kutan menetelmää (RK4).
1427 Ratkaisija kirjoitettiin Matlab:lla funktiona
1428\emph on
1429corrosive_darcy_flow.m.
1430
1425 ratkaistiin numeerisesti.
1426 Mallissa oli kolme tuntematonta:
1427\begin_inset Formula $p$
1428\end_inset
1429
1430,
1431\begin_inset Formula $c_{A}$
1432\end_inset
1433
1434 ja
1435\begin_inset Formula $c_{B}$
1436\end_inset
1437
1438, sekä lisäksi apusuure
1439\begin_inset Formula $\phi=\phi(c_{B})$
1440\end_inset
1441
1442.
1443 Paikkadiskretoinnissa käytettiin alueen sisällä toisen kertaluvun keskeisdiffer
1444enssejä, ja alueen päissä toisen kertaluvun eteneviä ja takenevia differenssejä.
1445 Aikadiskretointi toteutettiin Rungen ja Kutan neljännen kertaluvun menetelmällä
1446 (RK4).
1447 Aikaevoluutioyhtälöt ratkaistiin sen avulla eksplisiittisenä kytkettynä
1448 systeeminä.
1449 Aikaintegraattorissa lisäksi reunaehtojen toteutuminen pakotettiin jokaisella
1450 väliaskeleella.
1451 Tämä tarkensi välituloksia, ja näin ollen mahdollisti ratkaisemisen pienemmällä
1452 määrällä vapausasteita verrattuna tilanteeseen, jossa reunaehdot pakotettaisiin
1453 vain jokaisen aika-askeleen jälkeen.
14311454\end_layout
14321455
1456\begin_layout Standard
1457Ratkaisijakoodi kirjoitettiin MATLABilla.
1458 Ohjelman arkkitehtuuri suunniteltiin modulaariseksi.
1459 Yhtälöt pidettiin ohjelmakoodissa mahdollisimman lähellä sitä muotoa, jossa
1460 ne esiintyvät tässä raportissa.
1461 Valitun aikaintegrointimenetelmän eksplisiittisyys mahdollisti derivaattaoperaa
1462ttorien säilyttämisen operaattoreina myös koodissa.
1463 RK4 toteutettiin funktiona, joka integroi yleistä ensimmäisen kertaluvun
1464 tavallisten differentiaaliyhtälöiden systeemiä
1465\begin_inset Formula $y_{,t}=f(y,t)$
1466\end_inset
1467
1468 (missä
1469\begin_inset Formula $y$
1470\end_inset
1471
1472 on vektori ja
1473\begin_inset Formula $f$
1474\end_inset
1475
1476 on vektoriarvoinen funktio).
1477 Kaikki operaatiot kunkin aika-askeleen sisällä toteutettiin vektoroituina.
1478 Ratkaisijan ohjelmalistaus on annettu liitteessä
1479\family typewriter
1480corrosive_darcy_flow.m
1481\family default
1482, ja sen käyttöohjeet sekä asetukset löytyvät listauksen alusta.
1483 Listauksen kommenteissa on lisäksi selostettu ohjelman toimintaa tarkemmin.
1484\end_layout
1485
14331486\begin_layout Section
1434Tulokset
1487Numeeriset tulokset
14351488\end_layout
14361489
14371490\begin_layout Standard
15041504\end_layout
15051505
15061506\begin_layout Standard
1507Virtauksen ulostulon reunaehdolle asetettiin kolme erilaista ehtoa
1507Ratkaisijakoodilla lasketut tulokset on esitetty aika-avaruuskoordinaatistossa
1508
1509\begin_inset Formula $(t,x)$
1510\end_inset
1511
1512 kuvissa
1513\begin_inset CommandInset ref
1514LatexCommand ref
1515reference "fig:Paine-systeemin-ulostulopuolella"
1516
1517\end_inset
1518
1519--
1520\begin_inset CommandInset ref
1521LatexCommand ref
1522reference "fig:Virtaus-tasaantuu-huokoisen"
1523
1524\end_inset
1525
1526.
1527 Kukin kuva esittää yhdessä tarkastellussa tapauksessa paine- ja nopeuskentät
1528
1529\begin_inset Formula $p$
1530\end_inset
1531
1532 ja
1533\begin_inset Formula $v$
1534\end_inset
1535
1536, konsentraatiot
1537\begin_inset Formula $c_{A}$
1538\end_inset
1539
1540 ja
1541\begin_inset Formula $c_{B}$
1542\end_inset
1543
1544, sekä porositeetin
1545\begin_inset Formula $\phi$
1546\end_inset
1547
1548 alueessa
1549\begin_inset Formula $(t,x)\in[0,t_{\max}]\times[0,L]$
1550\end_inset
1551
1552.
1553 Vaaka-akseli kuvaa aikaa, ja pystyakseli paikkaa.
1554 Virtaus kulkee kaikissa tapauksissa positiivisen paikkakoordinaatin suuntaan.
15081555\end_layout
15091556
1557\begin_layout Standard
1558Simulaatioissa tarkasteltiin kolmea erilaista ulosvirtausreunaehtoa:
1559\end_layout
1560
15101561\begin_layout Enumerate
1511Virtauksen painehäviö koko huokoisen "palikan" läpi (yhteensä) ei muutu
1512 simulaation aikana.
1562Virtauksen painehäviö koko huokoisen väliainekerroksen läpi (yhteensä) ei
1563 muutu simulaation aikana.
15131564 Ulostulopuolella on siis vakiopaine:
15141565\begin_inset Formula \[
15151566p(L,t)=p(L,0)\,.\]
15161567
15171568\end_inset
15181569
1519
1570Tällöin ulostulopaine kiinnitetään alkuehdosta.
15201571\end_layout
15211572
15221573\begin_layout Enumerate
1523Huokoisen "palikan" takana on kiinteä seinä, johon virtaus ei pääse tunkeutumaan
1524 (koska tällöin Darcyn laista virtausnopeus = 0):
1574Huokoisen väliainekerroksen takana on kiinteä seinä, johon virtaus ei pääse
1575 tunkeutumaan:
15251576\begin_inset Formula \[
15261577p_{,x}(L,t)=0\,.\]
15271578
15281579\end_inset
15291580
1530
1581Tällöin Darcyn laista loppureunalla virtausnopeus = 0.
15311582\end_layout
15321583
15331584\begin_layout Enumerate
1534Virtaus on tasaantunut huokoisen "palikan" lopussa (
1535\begin_inset Formula $v_{x}=0$
1585Virtaus on tasaantunut huokoisen väliainekerroksen lopussa:
1586\begin_inset Formula \[
1587p_{,xx}(L,t)=0\,.\]
1588
15361589\end_inset
15371590
1538 eli virtausnopeus ei muutu
1591Tällöin
1592\begin_inset Formula $v_{,x}=0$
1593\end_inset
1594
1595, eli virtausnopeus ei enää loppureunalla muutu
15391596\begin_inset Formula $x$
15401597\end_inset
15411598
1542:n suhteen):
1543\begin_inset Formula \[
1544p_{,xx}(L,t)=0\,.\]
1599:n suhteen.
1600\end_layout
15451601
1602\begin_layout Standard
1603Muut parametrit pidettiin kaikissa kolmessa tapauksessa samoina.
1604 Käytetyt lukuarvot on annettu ohjelmalistauksen asetusosiossa.
1605\end_layout
1606
1607\begin_layout Standard
1608Kertoimien numeeriset arvot valittiin siten, että ne havainnollistavat yhtälön
1609 kvalitatiivista käyttäytymistä.
1610 Näin ollen kuvissa esitetyt tulokset ovat kvalitatiivisia, eivätkä välttämättä
1611 vastaa lukuarvoiltaan mitään todellista materiaalia.
1612\end_layout
1613
1614\begin_layout Standard
1615Kuvista nähdään, että tapauksessa 1 korroosiorintama aluksi hidastuu, sen
1616 jälkeen saavuttaa annetuille tehtäväparametreille tyypillisen etenemisnopeuden,
1617 ja sitten kun syöpymätöntä materiaalia on jäljellä enää lähellä väliainekerroks
1618en loppureunaa, korroosion eteneminen kiihtyy.
1619 Jonkin ajan kuluttua saavutetaan tilanne, missä koko syöpyvä komponentti
1620 on käytännössä poistunut huokoisesta väliaineesta.
1621 Lineaarinen etenemisvaihe muistuttaa aaltorintamaa, mutta kuluvan komponentin
1622 konsentraation
1623\begin_inset Formula $c_{B}$
15461624\end_inset
15471625
1626 suhteen (ei painegradientin, kuten analyyttisessa tarkastelussa).
1627\end_layout
15481628
1629\begin_layout Standard
1630Tapauksessa 2 virtauksen painekenttä lähestyy tasapainoasemaa, jossa nesteen
1631 kompressoituvuus ja paine sisääntulopuolella ovat tasapainossa loppureunan
1632 kiinteän esteen aiheuttaman vastuksen suhteen.
1633 Paineen tasaantuminen lopulta pysäyttää virtauksen väliaineen sisällä.
1634 Havaitaan, että syövyttävä aine pysähtyy tietylle etäisyydelle seinästä,
1635 koska lähempänä seinää jo oleva neste ei kompressoidu enempää.
1636 Ajan suhteen tarkasteltuna korroosiorintama koko ajan hidastuu, ja lopulta
1637 saavuttaa tasapainoaseman.
15491638\end_layout
15501639
15511640\begin_layout Standard
1641Viimeisessä tapauksessa 3 havaitaan, että korroosio etenee alkuvaiheen hienoisen
1642 hidastumisen jälkeen suunnilleen vakionopeudella.
1643 Tällöin havaitaan etenkin ratkaisun loppupuolella myös painekentässä suoria
1644 viivoja, jotka muistuttavat analyyttisen tarkastelun aaltorintamia.
1645 Tässä tapauksessa kuitenkaan kaikkien aaltorintamien nopeus ei ole sama
1646 (kuvasta katsottuna eri kulmakertoimet
1647\begin_inset Formula $(t,x)$
1648\end_inset
1649
1650-tasossa).
1651\end_layout
1652
1653\begin_layout Standard
1654Kaikissa tapauksissa, mutta selvimmin tapauksessa 3, syövyttävän aineen
1655 konsentraatiossa
1656\begin_inset Formula $c_{A}$
1657\end_inset
1658
1659 havaitaan
1660\begin_inset Quotes eld
1661\end_inset
1662
1663poimuuntumista
1664\begin_inset Quotes erd
1665\end_inset
1666
1667
1668\begin_inset Formula $(t,x)$
1669\end_inset
1670
1671-tasossa.
1672 Konsentraatio samassa kohdassa voi syöpymisen aikana jonkin aikaa aaltoilla
1673 ennen kuin se asettuu maksimiarvoonsa.
1674 Suure
1675\begin_inset Formula $c_{A}$
1676\end_inset
1677
1678 noudattaa kuljetusyhtälöä, ja keskeisdifferenssit konvektiotermeille oskilloiva
1679t helposti, joten tämä saattaisi olla numeerinen ongelma.
1680 Koska laskentaruudukon tihentäminen ei kuitenkaan poistanut ilmiötä, eikä
1681 koodista löytynyt enempää bugeja, ilmiö näyttäisi olevan osa tutkittavan
1682 yhtälöryhmän kvalitatiivista käytöstä.
1683 Mahdollinen fysikaalinen selitys ilmiölle on syövyttävän aineen reaktionopeuden
1684 ja sisäänvirtausnopeuden suhteessa: mikäli aine joissakin olosuhteissa
1685 reagoi nopeammin kuin uutta ehtii virrata tilalle, tämä voi aiheuttaa konsentra
1686ation hetkellisen pienentymisen.
1687 Lopullinen varmuus asiasta vaatisi kuitenkin perusteellisempia numeerisia
1688 kokeita.
1689\end_layout
1690
1691\begin_layout Standard
15521692\begin_inset Float figure
15531693placement H
15541694wide false
17181718\begin_inset Caption
17191719
17201720\begin_layout Plain Layout
1721Paine ja nopeus.
1721Paine
1722\begin_inset Formula $p$
1723\end_inset
1724
1725 ja nopeus
1726\begin_inset Formula $v$
1727\end_inset
1728
1729.
17221730\end_layout
17231731
17241732\end_inset
17661766\begin_inset Caption
17671767
17681768\begin_layout Plain Layout
1769Konsentraatiot ja porositeetti.
1769Konsentraatiot
1770\begin_inset Formula $c_{A}$
1771\end_inset
1772
1773,
1774\begin_inset Formula $c_{B}$
1775\end_inset
1776
1777 ja porositeetti
1778\begin_inset Formula $\phi$
1779\end_inset
1780
1781.
17701782\end_layout
17711783
17721784\end_inset
18001800
18011801\begin_layout Plain Layout
18021802Paine systeemin ulostulopuolella pysyy vakiona.
1803
1804\begin_inset CommandInset label
1805LatexCommand label
1806name "fig:Paine-systeemin-ulostulopuolella"
1807
1808\end_inset
1809
1810
18031811\end_layout
18041812
18051813\end_inset
18511851\begin_inset Caption
18521852
18531853\begin_layout Plain Layout
1854Paine ja nopeus.
1854Paine
1855\begin_inset Formula $p$
1856\end_inset
1857
1858 ja nopeus
1859\begin_inset Formula $v$
1860\end_inset
1861
1862.
18551863\end_layout
18561864
18571865\end_inset
18951895\begin_inset Caption
18961896
18971897\begin_layout Plain Layout
1898Konsentraatiot ja porositeetti.
1898Konsentraatiot
1899\begin_inset Formula $c_{A}$
1900\end_inset
1901
1902,
1903\begin_inset Formula $c_{B}$
1904\end_inset
1905
1906 ja porositeetti
1907\begin_inset Formula $\phi$
1908\end_inset
1909
1910.
18991911\end_layout
19001912
19011913\end_inset
19251925
19261926\begin_layout Plain Layout
19271927Huokoinen väliaine päättyy seinään.
1928
1929\begin_inset CommandInset label
1930LatexCommand label
1931name "fig:Huokoinen-valiaine-paattyy"
1932
1933\end_inset
1934
1935
19281936\end_layout
19291937
19301938\end_inset
19761976\begin_inset Caption
19771977
19781978\begin_layout Plain Layout
1979Paine ja nopeus.
1979Paine
1980\begin_inset Formula $p$
1981\end_inset
1982
1983 ja nopeus
1984\begin_inset Formula $v$
1985\end_inset
1986
1987.
19801988\end_layout
19811989
19821990\end_inset
20202020\begin_inset Caption
20212021
20222022\begin_layout Plain Layout
2023Konsentraatiot ja porositeetti.
2023Konsentraatiot
2024\begin_inset Formula $c_{A}$
2025\end_inset
2026
2027,
2028\begin_inset Formula $c_{B}$
2029\end_inset
2030
2031 ja porositeetti
2032\begin_inset Formula $\phi$
2033\end_inset
2034
2035.
20242036\end_layout
20252037
20262038\end_inset
20492049\begin_inset Caption
20502050
20512051\begin_layout Plain Layout
2052Virtaus tasaantuu huokoisen väliaineen lopussa.
2052Virtaus tasaantuu huokoisen väliaineen loppureunaan mennessä.
2053
2054\begin_inset CommandInset label
2055LatexCommand label
2056name "fig:Virtaus-tasaantuu-huokoisen"
2057
2058\end_inset
2059
2060
20532061\end_layout
20542062
20552063\end_inset
20742074
20752075\end_layout
20762076
2077\begin_layout Standard
2078\begin_inset Newpage pagebreak
2079\end_inset
2080
2081
2082\end_layout
2083
20772084\begin_layout Section
20782085Yhteenveto
20792086\end_layout
21002100
21012101\end_layout
21022102
2103\begin_layout Standard
2104Työssä tarkasteltiin yksiulotteista syövyttävää virtausta huokoisen väliainekerr
2105oksen läpi Darcyn lain avulla.
2106 Paineelle johdettiin analyyttinen aaltorintamaratkaisu tilanteessa, jossa
2107 korroosiota ei tapahdu, ja tarkasteltiin analyyttisesti rajatapauksia tilantees
2108sa, jossa korroosio on huomioitu.
2109 Alkuperäinen tehtävä myös ratkaistiin numeerisesti kolmella eri ulosvirtausreun
2110aehdolla.
2111 Numeerisessa ratkaisussa käytettiin avaruusdiskretisaatiossa klassista
2112 differenssimenetelmää, ja aikadiskretisaatiossa Runge--Kutta 4 -menetelmää.
2113 Ratkaisijakoodi toteutettiin MATLAB-ohjelmointikielellä.
2114\end_layout
2115
2116\begin_layout Standard
2117Käytetty malli on suhteellisen yksinkertainen 1+1-ulotteinen kytketty osittaisdi
2118fferentiaaliyhtälömalli.
2119 Vapausasteiden pieni määrä sekä käytetyn menetelmän yksinkertaisuus mahdollista
2120vat nopean ratkaisemisen.
2121 Koska kunkin täyden ratkaisuhistorian laskeminen kestää tavalliselta työasemalt
2122a alle minuutin (MATLABilla), olisi täysin mahdollista ajaa suhteellisen
2123 lyhyessä ajassa joitakin tuhansia simulaatioita ja laskea tuloksista statistiik
2124kaa.
2125 Tällä tavoin voitaisiin esimerkiksi vastata numeerisesti epävarmuus- ja
2126 herkkyyskysymyksiin, jotka liittyvät läheisesti mallin stabiilisuuteen.
2127\end_layout
2128
2129\begin_layout Standard
2130Toisaalta mallin yksiulotteisuus jättää mahdolliset geometrian vaikutukset
2131 huomiotta.
2132 Analysoimatta vähintään kaksiulotteista tapausta tarkemmin on vaikea sanoa,
2133 onko tällä merkitystä todellisessa tilanteessa.
2134 Tässä toteutettujen simulaatioiden perusteella kuitenkin näyttäisi, että
2135 koska korroosiorintaman eteneminen useimmiten hidastuu, pienet häiriöt
2136 todennäköisesti eivät lähde kasvamaan hallitsemattomasti, ja systeemi on
2137 ehkä myös geometrisesti stabiili.
2138\end_layout
2139
2140\begin_layout Standard
2141Numeerinen ratkaisu toteutettiin differenssimenetelmällä.
2142 Ratkaisukoodin tuottamat kuvat näyttävät fysikaalisesti uskottavilta, mutta
2143 menetelmä ei ole kovin tarkka.
2144 Virtaussuunnan perusteella suureelle
2145\begin_inset Formula $c_{A}$
2146\end_inset
2147
2148 voisi harkita takenevan differenssin käyttöä, koska se noudattaa kuljetusyhtälö
2149ä.
2150 Yleisesti tiedetään, että konvektiotermeille ylävirtadifferenssit toimivat
2151 paremmin: ne eivät niin helposti aiheuta numeerisia oskillaatioita, joten
2152 ratkaisuun voidaan tällöin käyttää pienempää määrää vapausasteita.
2153\end_layout
2154
2155\begin_layout Standard
2156Vaihtoehtoisesti voisi siirtyä etsimään tehtävälle heikkoa ratkaisua, ja
2157 kokeilla elementtimenetelmää.
2158 Standardien lineaaristen elementtien pitäisi riittää, koska korkein derivaatta
2159 on toista kertalukua.
2160 Tässä kuitenkin helposti avoimeksi kysymykseksi jää, voidaanko kaikki suureet
2161 esittää samassa kannassa.
2162 (Vrt.
2163 Navier--Stokes ja kompressoitumaton virtaus; on yleisesti tunnettua, mutta
2164 analyysin kannalta hyvinkin ei-triviaalia, että nopeus ja paine tarvitsevat
2165 eri kannan.
2166 Samantapaisia ilmiöitä kantafunktioiden yhteensopivuuden suhteen esiintyy
2167 myös palkkiteoriassa, joten ongelman aiheuttaakseen yhtälöryhmän ei tarvitse
2168 edes olla kovin monimutkainen.)
2169\end_layout
2170
21032171\begin_layout Section*
21042172Liitteet
21052173\end_layout
21062174
21072175\begin_layout Standard
2176
2177\family typewriter
21082178corrosive_darcy_flow.m
2179\family default
2180 --- numeerinen ratkaisijakoodi (MATLAB / GNU Octave -yhteensopiva).
21092181\end_layout
21102182
21112183\end_body
Harjoitustyo/JY1_Harjoitustyo.pdf
(1292 / 3513)
  
2828<< /S /GoTo /D (section.3) >>
2929endobj
303024 0 obj
31(\376\37700
31(\376\37700
3232endobj
333325 0 obj
3434<< /S /GoTo /D (subsection.3.1) >>
3535endobj
363628 0 obj
37(\376\37700V
37(\376\37700V
3838endobj
393929 0 obj
4040<< /S /GoTo /D (subsection.3.2) >>
4141endobj
424232 0 obj
43(\376\37700V
43(\376\37700V
4444endobj
454533 0 obj
4646<< /S /GoTo /D (subsection.3.3) >>
5858<< /S /GoTo /D (section.5) >>
5959endobj
606044 0 obj
61(\376\37700
61(\376\37700
6262endobj
636345 0 obj
6464<< /S /GoTo /D (section.6) >>
7070<< /S /GoTo /D [50 0 R /Fit ] >>
7171endobj
727252 0 obj <<
73/Length 334
73/Length 290
7474/Filter /FlateDecode
7575>>
7676stream
77x]Rj0+tRݺZJAP(vI}GKKi<Ӱ{|a1C9S gĔRuOh@ou\:IHY;qY`-rɀNyþ# 1;{痱އ$21j9 D\)hsSJ1rVsEJpDj:8%@LJ@C6ȏ>jWw>3J3'R ֕зa˸4!Sf_ףB]˔%Ο-U.
780msKf~• " _Ci<
77x]n >GM*eAM4^[YV+o_l{ag˞*@`
785CA%q`>z8_Vcv%I)oSrf0֪u8j>?6uMPpZ⪢NoFmN a<bJฑMy´ ~Q`vO)؛KEa*i C(juq !$hLk&0׽綟 hr3a:'57K{e3vca8%:j3.{_z
7979endstream
8080endobj
818150 0 obj <<
8383/Contents 52 0 R
8484/Resources 51 0 R
8585/MediaBox [0 0 612 792]
86/Parent 58 0 R
86/Parent 57 0 R
8787>> endobj
888853 0 obj <<
8989/D [50 0 R /XYZ 72 744.907 null]
9292/D [50 0 R /XYZ 72 720 null]
9393>> endobj
949451 0 obj <<
95/Font << /F16 55 0 R /F17 56 0 R /F15 57 0 R >>
95/Font << /F39 55 0 R /F41 56 0 R >>
9696/ProcSet [ /PDF /Text ]
9797>> endobj
9872 0 obj <<
99/Length 1337
9871 0 obj <<
99/Length 1331
100100/Filter /FlateDecode
101101>>
102102stream
103xXK6W(kF|鑢!A1.%K 2>lݮA.+-93Gn[.T.
104X/J(iNr^.w߲1{3Zn^rQ`*UGqt+.lmo4%Ò-/j[uZc:7Uԝ{3+Rfh5tZ̒f7~6`oMP2Q3ԑ`k\/rR̠ظ>zaw?jExoHIW v~>Lmo6c1z~,`d
105+ss T3"#0Jp 1HP~֜6&n}?BQ*O˴S^jy8*l&"ڪ÷vBUgS`]\*f5-P Vc~mr _c?8vP /FIkm:[4ݤ<@9覅kvB1xk,]\!iH0A&[4!꼝A֧ <
106|Ԃy_>
107n6/S4N]q1 +9;1Wq՛51wԽ+!J~ǁCsNe\W-@FrD伉S85Xҕ d?~~rx|hAUvꍧ')O :xT)+DbJ:6[}yϜݧ$g'#RyFsѿ(, ul*3O? G>/WL0R8R^IHlذ8
108U_q79k!7C׫<RzFzY̰0>
109o׍qx˂HQDcU:1޻MKg8Bd;s8k6I1c)WS4NLߎ>Htݚ0ytlvB(0>!5Bh,ί8Y' (Xl.Dc 84R q #~HcGl+jIQ>}wUŧ,(ifn O'}Ǐ hG u+bho($3!}?t)n67UEDm2͉żSH,&x?$ Ccԝ9#qFY`K='e3p]P^JS/zhaa,zl uO~ǟHU!Lv^~
103xXɎ6WZq%!A2$0A:&fǴ6CSEmiw rDkyX7oq"<c\qUUי`jY"'q~w^Y-C*4+sϠ4Y<q7h3O8dWhݻYC3I]<j{Z\{gzIMW5ڟօfҋHGJa&h nZ n:; `YȱCOQOZu7CH@hA"9ɽl&ći@8]/EɦUnz< FZm.h <vs'+λIJ/G+H*e{ E&ݚѭBnpY@JOB8vEP4̙{xrHZή;uy?@Bp)'؟ݾ2AXj
104[
105"G
106'|E3gN r&jny&^u|"\RKsmxsK Nm+'6;OToIZAHfޠ}2t I5T dfō }235 0ՎIRy~n q),I V4 ۣw6)U9 4'5ѭ@x&rبD@3h!%-=%x9x2q(vs#{gMgߥeQ~vl<)@y62_֫P^5è{#; ;5)YRDR4h?ŘKG|CƝq0/Kk{7),a q?} }qA뒕Aa9 Rg0#ke{3CNJ'*S<˫ũH2^ ~n& b}>&%UV@Dhqx`8Sf;i>#4Wc/hs9T]{8(ޤtqv̩͋LW1qny|)X8]z5'6/'_HْX"9ګ"n,DH= d@^K{ i|(Ldjʂ/gxMŒr #$+=# Y=n͋Չǹv>Qf{Y@u/E̥*pt sI/$;k^A5&;o]
110107endstream
111108endobj
11271 0 obj <<
10970 0 obj <<
113110/Type /Page
114/Contents 72 0 R
115/Resources 70 0 R
111/Contents 71 0 R
112/Resources 69 0 R
116113/MediaBox [0 0 612 792]
117/Parent 58 0 R
118/Annots [ 59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R 69 0 R ]
114/Parent 57 0 R
115/Annots [ 58 0 R 59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R ]
119116>> endobj
12059 0 obj <<
11758 0 obj <<
121118/Type /Annot
122119/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
123/Rect [71.004 584.544 134.106 593.412]
120/Rect [71.004 555.006 129.454 566.408]
124121/Subtype /Link
125122/A << /S /GoTo /D (section.1) >>
126123>> endobj
12760 0 obj <<
12459 0 obj <<
128125/Type /Annot
129126/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
130/Rect [71.004 562.629 113.923 571.497]
127/Rect [71.004 535.186 112.837 544.491]
131128/Subtype /Link
132129/A << /S /GoTo /D (section.2) >>
133130>> endobj
13461 0 obj <<
13160 0 obj <<
135132/Type /Annot
136133/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
137/Rect [85.944 548.737 288.607 559.528]
134/Rect [85.948 520.536 291.026 532.545]
138135/Subtype /Link
139136/A << /S /GoTo /D (subsection.2.1) >>
140137>> endobj
14162 0 obj <<
13861 0 obj <<
142139/Type /Annot
143140/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
144/Rect [85.944 536.782 422.406 547.573]
141/Rect [85.948 508.58 426.597 520.59]
145142/Subtype /Link
146143/A << /S /GoTo /D (subsection.2.2) >>
147144>> endobj
14863 0 obj <<
14562 0 obj <<
149146/Type /Annot
150147/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
151/Rect [71.004 516.803 136.044 525.671]
148/Rect [71.004 486.922 245.379 498.663]
152149/Subtype /Link
153150/A << /S /GoTo /D (section.3) >>
154151>> endobj
15564 0 obj <<
15263 0 obj <<
156153/Type /Annot
157154/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
158/Rect [85.944 502.911 329.361 513.702]
155/Rect [85.948 474.707 291.026 486.717]
159156/Subtype /Link
160157/A << /S /GoTo /D (subsection.3.1) >>
161158>> endobj
16265 0 obj <<
15964 0 obj <<
163160/Type /Annot
164161/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
165/Rect [85.944 490.956 463.16 501.747]
162/Rect [85.948 462.752 426.597 474.762]
166163/Subtype /Link
167164/A << /S /GoTo /D (subsection.3.2) >>
168165>> endobj
16966 0 obj <<
16665 0 obj <<
170167/Type /Annot
171168/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
172/Rect [85.944 479.001 167.646 489.792]
169/Rect [85.948 450.797 167.332 462.807]
173170/Subtype /Link
174171/A << /S /GoTo /D (subsection.3.3) >>
175172>> endobj
17667 0 obj <<
17366 0 obj <<
177174/Type /Annot
178175/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
179/Rect [71.004 459.022 192.783 467.89]
176/Rect [71.004 431.574 185.055 440.879]
180177/Subtype /Link
181178/A << /S /GoTo /D (section.4) >>
182179>> endobj
18368 0 obj <<
18067 0 obj <<
184181/Type /Annot
185182/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
186/Rect [71.004 437.107 130.49 445.975]
183/Rect [71.004 409.656 180.622 418.961]
187184/Subtype /Link
188185/A << /S /GoTo /D (section.5) >>
189186>> endobj
19069 0 obj <<
18768 0 obj <<
191188/Type /Annot
192189/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
193/Rect [71.004 415.192 144.8 424.059]
190/Rect [71.004 387.739 139.417 397.044]
194191/Subtype /Link
195192/A << /S /GoTo /D (section.6) >>
196193>> endobj
19472 0 obj <<
195/D [70 0 R /XYZ 72 744.907 null]
196>> endobj
19719773 0 obj <<
198/D [71 0 R /XYZ 72 744.907 null]
198/D [70 0 R /XYZ 72 698.723 null]
199199>> endobj
20074 0 obj <<
201/D [70 0 R /XYZ 72 570.005 null]
202>> endobj
20020375 0 obj <<
201/D [71 0 R /XYZ 72 700.174 null]
204/D [70 0 R /XYZ 72 340.144 null]
202205>> endobj
20376 0 obj <<
204/D [71 0 R /XYZ 72 597.593 null]
205>> endobj
20678 0 obj <<
207/D [71 0 R /XYZ 72 370.593 null]
208>> endobj
20970 0 obj <<
210/Font << /F34 74 0 R /F15 57 0 R /F35 77 0 R /F14 79 0 R /F11 80 0 R /F10 81 0 R /F8 82 0 R >>
20669 0 obj <<
207/Font << /F41 56 0 R /F39 55 0 R /F14 76 0 R /F65 77 0 R /F67 78 0 R /F73 79 0 R >>
211208/ProcSet [ /PDF /Text ]
212209>> endobj
21386 0 obj <<
214/Length 2676
21083 0 obj <<
211/Length 2215
215212/Filter /FlateDecode
216213>>
217214stream
218xڭYs6_Ge.)QӗNsKlnVjɾ ea6MfbAoo|_ԢҵZjԪ(fu{k)˲x?߹u%iYUZIaU׶*~smS+[ dqkeð3Ti{waqY8ox)i1ۅ6v:^3pk=3Aܠ,_R>&'Ň%?Pdɇbb<?;ySLӬ8:qH]"[&5#y!λLY`ťBjV#1Q=UUs;Ma
219~wSGUo0U\X1Э> 7b$3t;A2Z/-궘|X37<0qi]\X'~Aώ עv^ݣیath:xuNALC~?kSϫ?^I0o+Y*ҶUe{U)tڊ(gz(MJ8[n'Ex}-EQJU+mZ~8W#[]Β!*䈬i!!etqTWTqtٞc ox6 o رhO;;_dw #x #"YNqmҦHUJs<w2܍n{?L,]
220&=R,xm<)>IɃ<RB8{bo&©tsȆnIn#}3Y[p<Fk2.<==lxs=:pP@X],vZFQP'}XR?㒟=NOmJvÚR8MH}?` <H,t3ͩ.y!ГVg-+3ݍ7%nÜ㙭3#YXfkDcBdQ5@7ҫ
221 @2ImL-F# E~gu" Xa.] l.ä 0l9P`Rq>ex0LC$NUBYb2grU,jaN)t02M57=!S OeU"FE09s)V(h6)os>AW-*WwOT]H,Q~'tǙm̼k9B#$p$}`rVx]'vBL)䔠W+abD]U#Z(e L!w>#fΪ0òL #w>D)Lrb+PO U)/]kRr>m0J=TJ 79^M[-f]MvnAePEN1=]Maj9u-"εD *IM98H{5Q:k,}=X;'S(IifW`PO~cM"3֑x`0M1_* ]F 8F.&'5/@
222b!j-69U| @ȁݴPfq}Apm聃6_;(1T^rঃM~8^!ʁ
223NyY]C֥q%ð (Ȏ!xƒGPRSzWmzCz7GO" G\'/Zn_llt5 4GYQZ"?d>G݃(@HfДNM r@F'S`*]B
224 @yRT$:tWKϑ4t3$i.7Sl}8BAB{~M5zars+l
225DI5. 0+YJ
226VAh
227I3Eh=d`n3B~ Wg$눢 3p-Z0bglȝHaY/Ys<ㅆ.cG;&x=̡w87<!G!\@ 4c[e]zEկ+K%ec5ҥ&4sәN
228NMϑC3vpW`EapiΛ2iU"A 3t&6}ite
229 x8-[ۼt_Mz8yKJ\L{F9GB"rҪ{eg]]]}Si¬$}=!eLD$h&cTӻ/xJm%jKz5zѯA/z^zQ4vs5`w9>W'@d\$riݿ 9ͅDM!Q;Qȱ}4RBvi:_ -Su#R̙ah41m#:gɇZB2H۞m]J /kv%n.n|d]8/}*s3똭l]ttTP-;Oϝ<@{~zE8 n<*@-#T<ĊFϹ[wv?_UDm
215xڥXێ۸3")b^t]fldhIגS E1IG槜hNx^`;IRb|e]rT{ݛI"KV+7%۫kA7R/noHA;}1ʜu<j<y=
216dtkuV~]M?݇uDeŠ"nI"&/̯ QKg~!n$b؃ǾWs; WUcOwB:1jHf}EG=ZO~ Z=Ot4L=:ڭ u,0>N0
217W1?SUWifKE]ҵ7ێݱiWUcX@g̳~X^z?<yb4/8%,(, ].SCFRVA,`p?tc/xaMgboOu`oN^=%^82CNJxZDDIS(`a7GY|l{mg-Brt?{,2m+(:czo3ĘCYkr
218q4w(/SW֣]݌͝CW>_\d66vmEl-D+c|<h&悊]2[\x./p9qƫŚU>& r3}36,$R@Nx` ,Zm7sǃ񧵵0VZ~i=:p j^)|7q> ؙ h-̗BpgDwyz7MHŭ=J5GėuyRVUP[Vgug|y>GqPg 8|1MoqOk/i7FUoX1Z BY*g 5;bQLyP3mW%" rs (Bh] 23>` 8JLX`Җ2d$H!*e'X*Iw F0#ԕ"lr%7dp9oI(!Ն͗k*a+T9S}匓,/QA9ieϿd#> q-eٽGvExE΢{&#)aM_j$AK\T BJ] ( 4L*؊3&ɍVd+ s넜]/E=n_\:csǩ#gDVb{*RUEWǤh"UV6(g@o>!sVA%%;RA} hr[Ռqm)(E^oWR0#4 @-GO PZ'tGcѬ\455>5}2'e؃Nʛ5P#G?|IQdK9ZDHyB5|5͡rȝ SG6K:% D<[oT~B_"4W fsMB-A ǀ~rOF5!YñE8@h.7tpj%]tm_v&4s]ofc`mYSWI ]@o_<ƓmUS(9||ʅi@gVlA\,iD ~%%{y;{߶1Iҭ<
219HRU xD[]:L_ <P'dEl17t>q횅XPAJʻ2:^xsгµ.
220![.eA2a~06毵.mWeJdj]xU.9̋~m w.6b7+&ˈVgiGT\XYnjƽVA877=w^賭3sq)DO|a\?5S#K|VOh*ˉSgE7lDc8\-18XHbaQ14.pˊ}d`sDI'kRr1}p,q. bGm=wGs͋I1ònm3)6:h.taOX ߥVڜSl%3 gphxqi
230221endstream
231222endobj
23285 0 obj <<
22382 0 obj <<
233224/Type /Page
234/Contents 86 0 R
235/Resources 84 0 R
225/Contents 83 0 R
226/Resources 81 0 R
236227/MediaBox [0 0 612 792]
237/Parent 58 0 R
228/Parent 57 0 R
238229>> endobj
23983 0 obj <<
23080 0 obj <<
240231/Type /XObject
241232/Subtype /Image
242233/Width 724
243234/Height 312
244235/BitsPerComponent 8
245236/ColorSpace /DeviceRGB
246/SMask 93 0 R
237/SMask 88 0 R
247238/Length 13266
248239/Filter /FlateDecode
249240>>
303303,NII~Iwk5GHV+k#T&eB+`QTBd׮]TP?ډVa߾}ta[s…Cѣй?CĐ!Cj'ZYG Ѕo`OVZE5O&t҅.lyἇlڴ. kH
304304endstream
305305endobj
30693 0 obj <<
30688 0 obj <<
307307/Type /XObject
308308/Subtype /Image
309309/Width 724
317317x! ^1!"
318318endstream
319319endobj
32087 0 obj <<
321/D [85 0 R /XYZ 72 744.907 null]
32084 0 obj <<
321/D [82 0 R /XYZ 72 744.907 null]
322322>> endobj
3233236 0 obj <<
324/D [85 0 R /XYZ 72 720 null]
324/D [82 0 R /XYZ 72 720 null]
325325>> endobj
32688 0 obj <<
327/D [85 0 R /XYZ 287.574 470.397 null]
32685 0 obj <<
327/D [82 0 R /XYZ 287.201 467.798 null]
328328>> endobj
32932910 0 obj <<
330/D [85 0 R /XYZ 72 368.746 null]
330/D [82 0 R /XYZ 72 364.171 null]
331331>> endobj
33233214 0 obj <<
333/D [85 0 R /XYZ 72 342.886 null]
333/D [82 0 R /XYZ 72 296.396 null]
334334>> endobj
33590 0 obj <<
336/D [85 0 R /XYZ 264.285 308.544 null]
33586 0 obj <<
336/D [82 0 R /XYZ 262.875 262.882 null]
337337>> endobj
33891 0 obj <<
339/D [85 0 R /XYZ 266.261 229.308 null]
33887 0 obj <<
339/D [82 0 R /XYZ 265.791 179.286 null]
340340>> endobj
34192 0 obj <<
342/D [85 0 R /XYZ 527.273 119.714 null]
343>> endobj
34484 0 obj <<
345/Font << /F34 74 0 R /F15 57 0 R /F41 89 0 R /F11 80 0 R /F10 81 0 R /F8 82 0 R /F14 79 0 R >>
346/XObject << /Im1 83 0 R >>
34181 0 obj <<
342/Font << /F41 56 0 R /F39 55 0 R /F67 78 0 R /F73 79 0 R /F65 77 0 R /F14 76 0 R >>
343/XObject << /Im1 80 0 R >>
347344/ProcSet [ /PDF /Text /ImageC ]
348345>> endobj
34999 0 obj <<
350/Length 3584
34694 0 obj <<
347/Length 3757
351348/Filter /FlateDecode
352349>>
353350stream
354x[ݓ۶Bߠ=L<N'miK<IU$]$
355(>R⷟|r\1Bɸ^||X˦-s|5MbVt~E%\<ESQ%)mSvgfyrY4@槏#4`eZ.Vzn>e&E憼KЂI#P$I%"n\$P"TAY@JsRH0%)n1O~LDE"
356 2Xe$Utqb yӄ$aC`oPh["Ջ ,
357{oܘm4)]Ѱ€X/hʜC1Ur)n[ըiiXUmw躶Wu8Բ^/]UG\f+U9fSKRp(vGm۵\`:RPp TQHۛԹ"3l1%
358ړOO8C%Kdp`p8fwOs-肃PB|Sxg߂,~#@*tmqނa8aO dRY%Մ9P0\ħ3@%,_ <[w 39Bi<3oM0$ zd%WGsaԒ4ᆅR%DZf- &PnE ag7*zn{Rk* 'i"7Q0cm6jIX2@OB@݈;ZV’Ў? Y % (BXށ56(=z,[x~ЃCb``xk5_8&[Ʀ4JvclD fGhy<L#M{W ol[ƏJt}x㹩 mUlXB<</BS?&dND2E EN䩍N[ك7xbm浛as29ٜUv *R q;vzwE(qv~Of_RC FX9Z-N^ڜƠg&YDznhxZ 3TֹsGk!݆^Lx{$ q @8(T_I`F怃kE`9*✟˅9ѽO)A̤TicZdoh38\ :YO)>^~q"?^tWx_O'Ċ~ S0qD52Tbpĵgˋ9lwuԗ `~5 v 0T6TT;d!l]"iKt!ˤAMgBUm~dCNh;|p.5afJ%pI0~@'E&) WZpzl \_i qRH/:4ރCa9k6v+.5p`L5mVRW 0L'*0TEلuv3n#. ɿ΁I>$հ܄Q@`M7ڔdBUJuTXc~vq>u;ڢOF0p>6NUFQ!|a5%OvPaTVD"AT8! e9zXrXUҪr!In잺M"f8M DDe0 M20`f 0~% e 1'tӰ{WD79BQ<m<XDdVr(^I!n gƓD-r I)C,ڛ9b?5'hk.LM2)^sh)Nvsj }Y|?*lvˢ؏o<T ^UQliNU+b[T @~K*Oo
359Jq֏tUt-4( |POlFoVk*2vsň=Ť *|3&m}fMTf5!/ D|5M0S0<ٱR`T \!<1Hw@[m3!s#"π>N" 2liHˡ3G 8[[S`+-)32{x.p-` 2Qȼ.Ym[@/يFY߅9(Z{o+6XY[(3Tr/]}0{x^EI؁usiܷM2 `X;5Kv)M"PfڕW"ϖc]WAp7,>֭Wt름aFŽ+վ,5`9X(oJ_,!§kmn=~o .'c+eAQ??-<cŲlٱ6YE|y@|a0z2Tqϲ޹SSv/*O;kF-wGTqWqm|WU&u*rt#fb J81AldSnDaFolcuEt#R
360|HOaƨMaLnzV&)iyMV֑HGF7PE) &n8툞5`0w]=Mڎ(eSQLCHv]ioUS>`q ѱmvB7Fשo`_\Od~@Dj8I ?9zp;X$Rg
361:{@!RT^\sgV
362cn1/\発FǦ4>_?;-lJvF ay*w$ OG冘|bv{k~hL[${J%ᜱA's)z#~qwYnSZYG؎죘,F>;>9Ňė
363LW$=AGU z
364 )[~*~ԓ?r '@s@CCϖr"!ItV0+b+vQLWYiDIjܔH.%qV Md Nb`UL*FG˰, ܬ#DrJ/o XbfHwtn/e:G`Hvm;9q2]{5\@ |ŽT5fuk0": >X9/8K]o|TCպaLŏ.q
365nx: hCy28"Ry}XH0*2E>9:yTt2>;qK ,R@&I*۷HA؂i>;y5RtQG쵃 E;ut!j9ߑyU[snV kli3|z3cX\~["jpIFN@сscKXz GS ߹KM-Gkԡkȅabl(`r
351x[KܶWqTޅ***;J(;NIߧI̾W*h_7o߿z()4׋VBʅaPa?-~Zд|Ьy \eWji-Mx߬꺃oue[U[]]yhaۅWX/]}ٶdrL:o#R] '\ly{ZM Z)0ܕ˧mq}X70ုK_w˱ Ѷ,ܛﴉV(!\2p(\GE8̇B>c$,cI 7GdZ O0f8{A{|fX)32h^b[` 0*"\yt >~ D^{WoQTBkK( k,!2 gEXǝlaT%"ɈkLrs~k-G3D .'`ctW9MяZDژdz,zo2l21QGGO3eUH٨f@x׷L%f`R
352ü=_^+fs XSwMuͦƱˮRݷOyBMX?16hwg]n5<;|kshY[.)a7dF$(IR(XuZ;jNu0^UmXH̭*lvW
353Pju +x˖U wu$_ΰ ?hkTjbjkS8u:d1ƹst¹}]vN9v_[ei'D+,aż8̳fnpd4k$E+6tFRp+/:3x%[
3541VE3+փm .z$"HaTAD5D * D.O<a勨So&@M&wloUecT1*0o6z*hB?y`-{}Y @Ty ,AZd!L
355$""UNw)<3e'Nds3 $HUNZ{DiP3ꦈu`V݀Tn`FVl,0ꦮ°y0z U8K"gH|oCӎa;~CrQ:ZWPhrmuGX5ѣ+<fku.mX=u0w/d3q9 zJe@[OxGMi !v_ݷuno|YJ
356-3735?2Ҝjf\'*Fu(HsLU 9 k]!k'D
357U a#۪igxëLMoprfXT*jʏzĪa%WYʌO=FC}hvϰ\1~v{x3b\ŵ+Q3(seXbԕ4<8#¯DGrq,RaS*`H!& m@)ϹQ :<Dg uD>aˉ;T"h$ЄJpbM/c$zO'j(aq2eQLq-qW/ǃKx"IuKcCW>{9Oe}Ǔ@axͦr|Yi,et{ H+*fE7US*9D aNP> [$?оu!PH
358K_qQHRiG'ʯaK"e/O'+U0'*pyIaLVI_#"HhqΦ*s .㗀=sLz꘦[$9O,q[]5cJ$el;s
359c-'=F>sODSL@S2RvҜ( |$;/<݌ ) =2#/IU<,-1zg_Yb*zL ^ y^~x69Tc ]?n{ GNy6͊6Vѧ7ρ)cY %ЪѝzC aػ- 4h@}-rb!$*.fj TE4-17kѱϦ~ å))u;R 'S ~&Cܥu/O/S "nWL 3>9$~FN)3G3(ꢞ~?=}:ˑs8GůKl>w7Gh;t֛M8Ba8TxjS۪,cOg<z\mW庎}pzj |PH|m'1G{Dp)d\Ûw?#M7[-Lƿ5}Q:Je;"kvaAW 4%L󋺆=e-k`5}J:{U_ktrlI!t3=sR:-0O)8T% lNPM%8/~R^Wqu$ }3+oBN8`kHaV6 U} Nt5dX,ffԁb/tʵCIO>fG^_]QO$Li8PU[o/nנ]];Uqd؉dG\PACǬP,&vnd`@ţK F<W60(ǰa hc;ˉtGkSv|i:npWBTꋺjJ zT#(H|_+ojxrFz1$wF #xP=N`iAUֿm)㴶B2o\cݿ)ןڽhuIy1k<\]0+3 X8&$0nNFI֡܆ =244ΨMxbٗT}ϻ 5=xPX (qY50 Ư伛qL'bY+Ct OUj TjD
360XTP NZ;}>^,NZj6vyY8uu W&T=A{3|n»Gk6us0cUo>!~= VUl7[ɚ 1uqc^}l0_{ʪvSPڍUs W'wEʞ&r!p™>.uo;PޕaHW=GݕU=|3C+w1-ԉ.d湻}xFR8?J) Rox$kp阏ܭ _!~ Tl32Ǭ,ޘk{9+%R 6B Ms#-[LOQ+W]~paE^e;&78:ױ*8b@k80Ɔ( i*18cu\&bk
361ea3:7P=k RM>[0qq2AV>3QT*_6s-";a,,׉O#ƇT9*`kJd{g񆡼pntW|5,p]Rzf
366362endstream
367363endobj
36898 0 obj <<
36493 0 obj <<
369365/Type /Page
370/Contents 99 0 R
371/Resources 97 0 R
366/Contents 94 0 R
367/Resources 92 0 R
372368/MediaBox [0 0 612 792]
373/Parent 58 0 R
374/Annots [ 94 0 R 95 0 R 96 0 R ]
369/Parent 57 0 R
370/Annots [ 89 0 R 90 0 R 91 0 R ]
375371>> endobj
37694 0 obj <<
37289 0 obj <<
377373/Type /Annot
378374/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
379/Rect [436.922 662.715 443.894 674.668]
375/Rect [442.157 564.539 449.131 575.827]
380376/Subtype /Link
381377/A << /S /GoTo /D (equation.3) >>
382378>> endobj
38395 0 obj <<
37990 0 obj <<
384380/Type /Annot
385381/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
386/Rect [116.971 585.121 123.944 597.074]
382/Rect [116.028 488.362 123.002 499.65]
387383/Subtype /Link
388384/A << /S /GoTo /D (equation.5) >>
389385>> endobj
39096 0 obj <<
38691 0 obj <<
391387/Type /Annot
392388/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
393/Rect [112.525 573.166 119.498 585.118]
389/Rect [112.864 476.407 119.838 487.694]
394390/Subtype /Link
395391/A << /S /GoTo /D (equation.5) >>
396392>> endobj
397100 0 obj <<
398/D [98 0 R /XYZ 72 744.907 null]
39395 0 obj <<
394/D [93 0 R /XYZ 72 744.907 null]
399395>> endobj
400101 0 obj <<
401/D [98 0 R /XYZ 272.475 700.075 null]
39696 0 obj <<
397/D [93 0 R /XYZ 528.384 667.844 null]
402398>> endobj
403105 0 obj <<
404/D [98 0 R /XYZ 527.273 630.751 null]
39997 0 obj <<
400/D [93 0 R /XYZ 272.529 599.405 null]
405401>> endobj
406107 0 obj <<
407/D [98 0 R /XYZ 201.076 510.512 null]
40298 0 obj <<
403/D [93 0 R /XYZ 528.384 532.055 null]
408404>> endobj
409108 0 obj <<
410/D [98 0 R /XYZ 215.83 457.912 null]
405101 0 obj <<
406/D [93 0 R /XYZ 200.982 413.716 null]
411407>> endobj
412109 0 obj <<
413/D [98 0 R /XYZ 242.946 393.778 null]
408102 0 obj <<
409/D [93 0 R /XYZ 216.091 363.989 null]
414410>> endobj
411103 0 obj <<
412/D [93 0 R /XYZ 242.839 299.435 null]
413>> endobj
41541418 0 obj <<
416/D [98 0 R /XYZ 72 361.051 null]
415/D [93 0 R /XYZ 72 265.757 null]
417416>> endobj
41897 0 obj <<
419/Font << /F15 57 0 R /F11 80 0 R /F8 82 0 R /F7 102 0 R /F10 81 0 R /F13 103 0 R /F6 104 0 R /F14 79 0 R /F1 106 0 R /F41 89 0 R >>
41792 0 obj <<
418/Font << /F39 55 0 R /F67 78 0 R /F73 79 0 R /F65 77 0 R /F14 76 0 R /F66 99 0 R /F1 100 0 R /F41 56 0 R /F77 104 0 R >>
420419/ProcSet [ /PDF /Text ]
421420>> endobj
422118 0 obj <<
423/Length 3119
421115 0 obj <<
422/Length 3454
424423/Filter /FlateDecode
425424>>
426425stream
427x[KsW(Zgʇ氩q岳͍iɒ#Q3nEQ7S>H <۫`&#sJe,6~}~ 7" ;4_R\~Ro |]Wk4u_ٮU<SVU6~Ovey_ayޯv|g_j|y <U=W8 %̉l
428' %
429_r{+3-/34+~=_eЧ ƍ?>yK 3!]faFVf plfJp|\X%Lې&Sw{!ѠvP̔sSE;cSE\9oǀ0ZFp Ԅ91x-$;ٿr 5
430d"ןNBg?:jz2/CǂLc}jMBbxfj\n-*[yZAmJuc0vF w}sjXߖVw9m]*PŹaVa$*Χ0
431p\r0P$Ej`SiEI8Y\8C^$J<w'1-]I>2͙g#k@; @
432=#H6 {7ZV:F^Lw!v&A# UbbVC9wtCIHYf@Ur131aS"7]<U ẁ/XgR_1Md - 2@Ԍ%{zTXDyw&DIϹyId,ռN 3}hYD`1Aȋj̈́>vr_=o6y5UT2~DmUِ1[\+ȋ;q!Ǵ$p%LO8q.HeqMa$(Z4rL DiBąxpI22dDM5Wxx"Ŝ(L46!@QI
433ȀȀ0 YHT@G0Q 7A ܢ=ƹpx`D z?MV
434}&i:U5 =۴^w%&,:eە< ~2͡lEg|d, FNGT|et`OMGG8@
435K$epφeAR1Izhi<lsge7R^%賭zvuS5]r]^^_|w Ee[ /IiXo<x< <%p+ LپY֍+XֲVXgopnbKc⣔aG
436v9>)K<HvrX%˧ di6ZT~0B&hPP Yq IU?УzxP5"? l<u 0w)SKU,䧇v(ea?S0}˒ld@Ds()(y@ZQ;-G7$kHDh{=wuB CgK(c? O +ӡ? *zKoZŶL__L0nmzOҭ j"s'3X "QQ$΅Q L!F<J(~::U+b)7I@HspzYFNv$]}hzd!O@#`:[E´#?׏$+2C&p־ ]uO:<1@Vȵ'LW+C%\ʖ9z2͓.CMY5Ʋ(U_ ,P 'ʊ鉦|TG&'g(,Hqt e3843\;4QE(eCdCu@DPC'u;zW?ywM i~ DӾue`wF6}+q~GY.(z߇یJس>Ѡd\q?nVM_d7dlk=Ӷ~r[,'ܳ:5Д)CQH;Y ^^Iq9V A fV |my_ۆ}.x^+ZV+23zkR{ r-XӇ㽁:H!+ ̾"Eɞd9C a1dǜ+5T\.xcX!n}@2,_ٿ}i{e^=y"ll2<0]x=\s#k%>:^1?}E_ ܁\T+sQu ڪ\+zƗmnBqWoBԳn]>"Jte]ƛܜNĕ0۲޴;kSae;%#}bN',ls{6Tƀ93y4/?aH %>`q̏}yĶ(s}5Lo̵ _9 )x੅j
437A')!⁤]mVFQ$ %l⣦E+QxOvٯVuy8qRSTo 00w_xe_%";YK+ %-݌nQېQᙨa UyłNx[yG;xi:n:riBt}>©i=rݩWoAW6ϗ̂/UhNC0^bshaK4{Ȯ+BsBEFb, kgAۣy\MƵ6I:]{5\ mgZN21+w 1R, h3uÊ-pV$f$EOJ::LcZ/<M_Fay@r,h.2Ksjli1)dAZFa 'W*Һ*wdŅsWmy.$@=8 "
426x[K6эM!&Y,ӷL&ly--z2-3I0ӖDUWO}xDT8O+WIJi>yL0fԍF|"a,6P7*Fy&7oO׺,}uGr]=Z7Y4C&D -pçEih[,B4rCSk}8VЗWidͩ1̿݃_[|:Z:N]F~߶cUbW(a6 y ^e*ݨFYF1DsK>Zm(f(À73\--]횃M^%Fk#,s c.on۶nݭfX͑:Qp$])@{{ߌS<bH)[y|F!) ni<aQU5U5²
427fWO:=?wstVD(ie߶wO+Jgz T@NA`Mʐhђj?J`ԋm5m@(%\Y}cE@ޠ8#`}'Iè)M A-UuvQxP&njC1 vyG]hTe^[O]ZW&/$οʬ KxL_X j.ay;ՄRu@ x:hTN.j˼ Gu6kI[CRm3w1fĮh,;-s썳{
428f 'r={nzI x[64ũ)SgtYDHPnZڃ~|(3%!vQ4p08;0
429NIBR)B8f6ި}t*j]E1<lKP 3K<J#p=v=C1jR ",ؙ.A"_d2'B`^'B=Jϔlsή$ok# m<Q|0AqENl7A4XF< XY@HR O{tJ*F=?*RZA|ut)u8ScqQo"+8N"?]έd tc/xkZxV")&%_(!X$ _5^ :֓=O& 0_n(Ai k‘M[ΟJJ_L͕Ҟ(~%qj2~uwŢ։! 6ۼ)Pņ}LHhd<ĜW/Ax0Їy$c@QbBpqJml^dk5p]7%&.0+oЭo.@7&> %z^'HRei1]YStnl8 ŏWHl`hy-VIfpKp F!`F\vɿTB0vE ZtV8^"*$F+M%ɂp*ӈs}^Gυ6 )\|62àe%r
430vkΰB,00$L9"^*P3/V90wRod2Z.seŤ.+XR U ׍>wJvk]z;]%{dKxYӞ]1~YFBgsbj8:!eY-~3>+4\n cl0E;fw6«hӓ7g!{ykeenuF ڥH6zm)
431CN`X\<|6XuՃ̥w{El˪vv0KWE.NY∴m)}ܨ.mUvq9pn= Ũ*+8 B[fmyvu_y:yv&;=e#nj-H
432Uvs@ݹg۶;힕y^h;{Ez%@uvl@DB=DpA$fJprlwA
433 5yۙҙBFMB?؏@?htuҩ9
4349`#oU1ZuDhBcfH*XFmʎ}n+uծ@%H ȂڋR@C^m ޜTet`]pm m=Uu $K)iXϭsSF 4AëpٹGnUkCJx3 'f!WY40OBf:k]y1ڵ = iC:WlkU0wލn>x7И_p<ɦa|j@5Aן]tM_@iBQ1u[N C`tj@]-ADMHwV:c7:V^I{[/v,Q_>r.{ۦ< BQv{o;f^k~ԹOfG|'m[51:zyBǓgtI F.&DupiRԈSO$E>u.*V@&>Al>RA?C(cOڴED@T2]ǣ𬯋RمVU\o+_}{-.Z\A` @<L{?S GTB6xDt\<
435^}(4v*<-/`Rj "ϖ=Egသiz`m7vsy 3MYIB.4]o;MEE^!l.I썊/.!eլ)ϣX_{^!sk4')M:7C#HoM ޵ڠ{ׅNћ^71~I,'aVˍ`rl6l۳vS%I߈ ,h14؂[07A(&'Y,2oEI^":I)xmM$):ۡ,%MǜTqGU&<"6'vuQG
436m jl 0]󭅸̚/M&i^"{
437ѵ]a m mHă/|)bBW%<M\Ft{Re3&'_ g@}}˴>ɇI|\h_{crSOx8:d]ޣJx
438gg)FMlB/` 1AC0y)Pؗ<ǰWتNZ:uXfyXm?t48 uAN;ώLMkMQ]ZXH'.
438439endstream
439440endobj
440117 0 obj <<
441114 0 obj <<
441442/Type /Page
442/Contents 118 0 R
443/Resources 116 0 R
443/Contents 115 0 R
444/Resources 113 0 R
444445/MediaBox [0 0 612 792]
445/Parent 58 0 R
446/Annots [ 110 0 R 111 0 R 112 0 R 113 0 R 114 0 R 115 0 R ]
446/Parent 57 0 R
447/Annots [ 105 0 R 106 0 R 107 0 R 108 0 R 109 0 R 110 0 R 111 0 R ]
447448>> endobj
448110 0 obj <<
449105 0 obj <<
449450/Type /Annot
450451/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
451/Rect [173.76 587.487 180.733 599.44]
452/Rect [175.889 499.729 182.863 511.016]
452453/Subtype /Link
453454/A << /S /GoTo /D (equation.9) >>
454455>> endobj
455111 0 obj <<
456106 0 obj <<
456457/Type /Annot
457458/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
458/Rect [305.096 413.119 312.069 425.071]
459/Rect [234.698 293.514 246.653 304.801]
459460/Subtype /Link
460/A << /S /GoTo /D (equation.8) >>
461/A << /S /GoTo /D (equation.10) >>
461462>> endobj
462112 0 obj <<
463107 0 obj <<
463464/Type /Annot
464465/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
465/Rect [332.487 413.119 339.459 425.071]
466/Rect [256.277 293.514 268.232 304.801]
466467/Subtype /Link
467/A << /S /GoTo /D (equation.9) >>
468/A << /S /GoTo /D (equation.11) >>
468469>> endobj
469113 0 obj <<
470108 0 obj <<
470471/Type /Annot
471472/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
472/Rect [202.601 401.164 209.573 413.116]
473/Rect [360.535 236.854 367.508 248.142]
473474/Subtype /Link
474/A << /S /GoTo /D (equation.7) >>
475/A << /S /GoTo /D (equation.8) >>
475476>> endobj
476114 0 obj <<
477109 0 obj <<
477478/Type /Annot
478479/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
479/Rect [198.55 337.449 205.522 349.401]
480/Rect [384.445 236.854 391.419 248.142]
480481/Subtype /Link
482/A << /S /GoTo /D (equation.9) >>
483>> endobj
484110 0 obj <<
485/Type /Annot
486/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
487/Rect [200.539 224.899 207.513 236.187]
488/Subtype /Link
481489/A << /S /GoTo /D (equation.7) >>
482490>> endobj
483115 0 obj <<
491111 0 obj <<
484492/Type /Annot
485493/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
486/Rect [170.848 197.591 182.801 209.543]
494/Rect [191.321 163.63 198.295 174.918]
487495/Subtype /Link
488/A << /S /GoTo /D (equation.12) >>
496/A << /S /GoTo /D (equation.7) >>
489497>> endobj
498116 0 obj <<
499/D [114 0 R /XYZ 72 744.907 null]
500>> endobj
501117 0 obj <<
502/D [114 0 R /XYZ 528.384 543.76 null]
503>> endobj
504118 0 obj <<
505/D [114 0 R /XYZ 523.402 461.893 null]
506>> endobj
490507119 0 obj <<
491/D [117 0 R /XYZ 72 744.907 null]
508/D [114 0 R /XYZ 523.402 403.439 null]
492509>> endobj
51022 0 obj <<
511/D [114 0 R /XYZ 72 277.763 null]
512>> endobj
493513120 0 obj <<
494/D [117 0 R /XYZ 527.273 633.118 null]
514/D [114 0 R /XYZ 232.275 90.884 null]
495515>> endobj
516113 0 obj <<
517/Font << /F39 55 0 R /F65 77 0 R /F77 104 0 R /F67 78 0 R /F73 79 0 R /F14 76 0 R /F41 56 0 R >>
518/ProcSet [ /PDF /Text ]
519>> endobj
520127 0 obj <<
521/Length 3411
522/Filter /FlateDecode
523>>
524stream
525x[Is6QhbRKR!R%fbF 5"<@lw;s,oyʯo_NJ-4[h%'fYJeoC}ud,כ|~r-}mm2q*܊\v+˖~M^njOvtScOo3QO^roE݃gjfYUuY5y(X톕 63lWjloę4}uL4hA9"lG]w`# v\E0W`Uy2n|or(qA%HbN<$S^rS`?_A0lg|suYu^}{꿯܉]02r wW?-HeYPE^yW_;VdBIA:Z, JoP*ӏx Le6Hϯu$g&Lċf
526䣴 ڌs v,q0M݂,\.K*v-M
527SzI?I[1Wnk(:ܴ!NyF_muXm{?ĤvDF($q:% <%fTv.GfUŮؗۦ(W)7.rwԖq>~^Og>uj1
528I#|?U&<·y3Dsi /ybb_I@׉xI@&5!IEJ- "yKjbXgM=т#"bDS}j:_D'2Зt `g $:ȩ_^ևJRrH3XDYs9MHL8/ؤC2)LB(l4t`bY; פ``Cd9p.1 ,"H]8~;Ltd8 @,͒B*
529T#r(;,1eT|*RNaEM %ˆ\wIGQvr-fT`t87ǬW,ÄL2mr ~6XQՑcO-!(xZvca 23N.&:iq%̷!^#!sPNn3}D0ugD!\WX:%v[`x{#P{o$-Oq%9,ℱdKG Ozt#KL y,܉<wyx${a۴fI @
530btKC/`k М# cA=KD=qf'p
531㲬%6g'J bbG|T0iH#63|>^%48bЊs8/(ksYg!+iw<e"N?L%+AW^QT^^&Cl *mWTXOX2QDڱ67Rwɖ&<`JYL?V f*:g|
532xGqaaD#v&YNuߔeڅ;Psws
533LZi9wMz&T& ?~P(W*O+Mi@sy.e@3aK/9'fhs,P{N:K~X_o\oÈ4l64D#r`9Mcrf
534,rUѯDB Ч04:Q*ÀH<զ0eFC?18`Crec7;Ӻ]
5350%
5367fdIcVlp#>W18rr1/[1q`cziդsr, O*N%Z2kOO)ɩR ,F(a$9\f9cI,u.㎢ʞ3sn*-TDؓ>|M)'PYlى pS#>MDlpN81;/ʵt,۪bKž\UeJ s[pX+_ժ7U[vj]6 LFz ʠzA0PGtW$v:vQ<p߉|9vD'. ;gj. 3R- ݙ@@OYOuru7/j|\.AugO]g`u!?TU &JzݸjJ;d0AØ]b"T&)xQ6VGf+cp_t @eIHA4Vh_ɦŐ7K MLic;L\q.a*ep"<iI܅u?T%ZJ]-'yKvF]SÜ<5;%Z#z=A a#ԞE>K#3!FL+;
537.0tt ͡jTUg3µOcʓ79a yb4FaE/O)hBuXeIn AKq0 [W.{vxXCE (iMۜ899t5#4g*EI'v*$ޝd_зrMٌ-yn*w?o7a5ik|ln.ܤ]MKv3EK_P\|^L7[/1Dה}o;۱Uc:?ZPիnwBP J(bD6?Yߍ^ݍ!lKʶ^4M_DMX#&=/ʺ%sݭǭۢ6Λ I)ktu\z U
538LQfx(k?LEYn:eƩvd94L)]6r%%nˍ#@u:iuY@Op1>jLkSFoRݛ<w3lVP'?w!B]b1׾tz4.I]JLMyޞ멗i-tSPn6ss٧ZA—Alft-
539%窪8p8ᩮ{O$1KRi%柰/:-#VhsNQ3 `;5(}jx,ʐ{2|5iOjfW> ٢pa(a3 |d=C$MѺa.
540>#v::M9S˞Wd*^1c#~W,}l\!#ChcC߷;5D *Pj ^\j. XOU>򙋔|ʧ;Z5 HB?/MU
541endstream
542endobj
543126 0 obj <<
544/Type /Page
545/Contents 127 0 R
546/Resources 125 0 R
547/MediaBox [0 0 612 792]
548/Parent 57 0 R
549/Annots [ 112 0 R 121 0 R 122 0 R 123 0 R ]
550>> endobj
551112 0 obj <<
552/Type /Annot
553/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
554/Rect [169.614 687.99 181.569 699.278]
555/Subtype /Link
556/A << /S /GoTo /D (equation.12) >>
557>> endobj
496558121 0 obj <<
497/D [117 0 R /XYZ 522.293 547.826 null]
559/Type /Annot
560/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
561/Rect [408.342 396.03 420.298 407.318]
562/Subtype /Link
563/A << /S /GoTo /D (equation.14) >>
498564>> endobj
499565122 0 obj <<
500/D [117 0 R /XYZ 522.293 486.31 null]
566/Type /Annot
567/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
568/Rect [465.476 279.451 477.431 290.739]
569/Subtype /Link
570/A << /S /GoTo /D (equation.14) >>
501571>> endobj
50222 0 obj <<
503/D [117 0 R /XYZ 72 452.77 null]
504>> endobj
505572123 0 obj <<
506/D [117 0 R /XYZ 230.965 261.438 null]
573/Type /Annot
574/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
575/Rect [507.627 243.586 519.582 254.874]
576/Subtype /Link
577/A << /S /GoTo /D (equation.13) >>
507578>> endobj
579128 0 obj <<
580/D [126 0 R /XYZ 72 744.907 null]
581>> endobj
50858226 0 obj <<
509/D [117 0 R /XYZ 72 228.711 null]
583/D [126 0 R /XYZ 72 720 null]
510584>> endobj
511124 0 obj <<
512/D [117 0 R /XYZ 254.753 183.932 null]
585129 0 obj <<
586/D [126 0 R /XYZ 255.489 673.49 null]
513587>> endobj
514116 0 obj <<
515/Font << /F15 57 0 R /F11 80 0 R /F7 102 0 R /F10 81 0 R /F14 79 0 R /F8 82 0 R /F6 104 0 R /F13 103 0 R /F34 74 0 R /F41 89 0 R /F39 125 0 R /F42 126 0 R /F1 106 0 R /F38 127 0 R >>
588132 0 obj <<
589/D [126 0 R /XYZ 219.853 474.939 null]
590>> endobj
591125 0 obj <<
592/Font << /F41 56 0 R /F39 55 0 R /F65 77 0 R /F67 78 0 R /F73 79 0 R /F14 76 0 R /F61 130 0 R /F1 100 0 R /F60 131 0 R /F66 99 0 R >>
516593/ProcSet [ /PDF /Text ]
517594>> endobj
518132 0 obj <<
519/Length 2711
595136 0 obj <<
596/Length 3157
520597/Filter /FlateDecode
521598>>
522599stream
523xZKsWTɼVbR)rJ\,D! Tgvi99FOOO_W0vvy θr/J}C_CZd9-fϭY$hX03̈́hex.dGnxaQż33d4*b)-τ*ÜTY_%XNsW u*`QSBU\տ3Mi}\+3O?Qt3Ӝ@\>\
524N.@SۈХe[QMae5{f`,TiMjUpN(hCw;MbM;PzRTX0G_b3?aYKV0wKY׫ն<K~sA~e R㸌gZLX18ԃ*x[
525ɩQlٿPLَ{ `5WR⒇p*d3BRgF"h$1$yPyhZU/69[iw0{>5e E{Izt`ڈsa~y`\N,zDfcZK62%f;Uf?aY+ m D<HH #w2xmiļS6o>}`3H \[8;ޠVi.N¾W!j F}F\ w
526\?j?~!h
527<
528$H(tvTJͿ,WwF b*`[8ﻴnT끝Љ0x8|N7/JBs8 "mxQ;r<iۍ+KV j!eEp啝@)făgYH)fzdTPpPoh8)
529_jFc5-Sy!;z.bGyk&~^TGke)"t:j^=-k!j,Mj7nWMS}>n۪ZwQNWjSﷻ{" ~,q2!?ߵV=mn_ߒOj[bL&qU"KT=lH.fWRu,^u- zUeTԅp[ e2%d4_iPdeVnA(Fl6(.Vzxr8FXMMf1~Cez85Li;B[]ELah/9@ ЏyrWY&2pQae $"w26lY0rW/0mYJ<Šb2`X>aɈKڼ-KG-w݈h(HeVR,<HcG642|fM[TɌLIp#-vJn]͒EKpk'<ȗ:higS^6Hʎ +]H.M7
530q̉oɖ4Һ-+f FV*{F,fna%jEoJџ]*&^tHԲtzjn@/9i@/iFli5Xnڟ@x?%ml$6ɢ5P$F,YSSYڣHi q,-j,כTˣ]1 L@cl`hZ%{QBHĞ4~:B($Zj{ZVvxt6RrK"-ܢ_-1]sY1}SC&4zZDD?]?K?N
531'̙5'=o!~!+9Kن
532=fG daݕh杘 ~rb6Qm֋ӴUF\<P_ @͂(.R߇iVz}?R T1XRbs"^ͩJSi Ov̤;<̤B'9*@P73)VMn@WSvxLo㭎#;:֙#C䉳/$`` 8gNdΞ...Q&eD0cr퀯Te:M`ZR_x#qVAqW}mճB ?fs/tt"%9\x^` vc"\|'x M+xDŽK8]?Vڇ /%G-@JDs'
533=N}΀>Hw%<Aæ[/ C2o@Uy'OfV۠z8M/őZ'v~pz8\Yy97( M*!K?e~-M!PqO]0ݓoN֙T%d{U쪑FY"8P֜JnRh</*+)Q{mU2۬'PP8LKgS 1a=ovۥ_KXbCW҇OO3vB 1_jY}Z{s"5=Qk=u=Q}yhv&OC|=R?찇 MGOC]~:̴N;<_PQ
600x[Kܸϯc⋃,^$H͎NK=)zjJ걝u`Y,V}U;NV #]>])fju{iBc*_VݟY>{<U۪q+̛YrǤ|~iҵ/Py4ϷncfeTZ!jC41/& dT_];;>
601d__?s$ )@Mtjwv3Ġ¼jTyrk`;V}QfYCAՆQ0&7Cst>>^۲SbV BXPVT 9GTMZmB-~%S2 d !fƛkQ4Ef"VJ$,<["mHDOr
602*o[C!
603-ޤaXMbq,tIEՌF5XzVO0$e1D"տZx;5l%F
604exu/?`<W\=ǫ_/+t@nIHO$ir2,EJH]es֪ÓçLbЯD|z4FϮEbg-K+ԣPs2eV \5.g5`|ͩ^atVdfFEFWBY"L$XOI5a=08v
605T >d3'ILƒ ȻꔣF ?8j[0IN( g%#$Z
606('#] a413Z(ȊDK8 >
607hCDV!")QϋU9#@D\4ib $ȺMN#B(y)=*PRɋJ>u#@dk$Ni@T!.` %:^ʝ [l-9,(d|h\UOWDT5!ۺze[Ws >$D), hYPL2Zʀڴ =O@`uYl1ˊUyEFY{}-ZZ&`kyK0prwt|ǝ)d^t(w/uU4s߄5u[YJ肘耪F"^G~1`@ %(9W`3U!:#R!sYǂl}œq.W&<+ BlVi e4nQ}oT6;"!1L9mZCB4J"KC
608~,[%Hag]]+!y%rr%Q'ܟmiѶItf49䄝#;@kQgٽ)v.@y>8
609HH4uJL3Y^fɜł9kobə94`.QZߟ*XXYFio]Ie>sV<6U:w<f<h Sqp
6102;S):Zkul/i-%yZ}/).$KY.,&+:o?fOtm"IX$K@EeY)X
611ت KLaig{ -^f ƖOz6M2=4@26֠AYOpsͽc%pse&%{6ǻ̳XxTs_<XxȽ[Me"]rm͊ P!픤R>ewfJ4}{ Cd@XwH@[ fKPWkD8,YC/RHW_v#C+uuN؋,3wZ‘>0
612%sA9ǝG(P6WXé5]o\]M^{ƚ:9MMx.tnt{f6imU}w!@#hKWPTYŬ/ꫝ>Z \'E̺,/_390tz,Sv{JTcW.KtƠp)oܰa!KOjaBA.CC/YD"̰ޥs62 T[7.qd
613qMb +0m<A\9DT!pQ=bX<޴?c+\[PmbB6f%d&.Y)?P 0\Q" h 97PCOgmʝ9 &J nk|G%r=ֿA?rC
614uj#;$Y-hZO7YVv[چHOYhl ׿+.}3SU>v46m}3Vs%A8=*Ξosڍ7^bkUۮmswGV( 牢jĜ;A0"t8Y
615չS;WuÒV0$/E JQ1e
616F Nt@IWm*1hFc8#'GpgE<7ܖk/Le$NC7c#}86-eU[!|>?"o'ْ)rKWҕB$ A"??EQCɻW|SV&f' T.r1!`S2giԆ[&ƴWdɕI$5ysX3u$B%"m"n0Fq>%<*X'3RͣamIJt-2)Q+i.НLk{> m_ɺ3Mr1%`єB 0sP {omL* 8,: C1׮N0UKr ˖@-vǙؓK g 1 k<UD9_cM1&U vM ]^3KF230N
617 /&P} a-7?hb2{Ӹôpʙ?-pVb# '>&1*HsC>w}OJ{+?O'ɘ#g7hܸpn
6180r+oʟ
534619endstream
535620endobj
536131 0 obj <<
621135 0 obj <<
537622/Type /Page
538/Contents 132 0 R
539/Resources 130 0 R
623/Contents 136 0 R
624/Resources 134 0 R
540625/MediaBox [0 0 612 792]
541/Parent 58 0 R
542/Annots [ 128 0 R 129 0 R ]
626/Parent 139 0 R
627/Annots [ 124 0 R 133 0 R ]
543628>> endobj
544128 0 obj <<
629124 0 obj <<
545630/Type /Annot
546631/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
547/Rect [506.769 541.114 518.722 553.066]
632/Rect [174.108 687.99 186.063 699.278]
548633/Subtype /Link
549/A << /S /GoTo /D (equation.13) >>
634/A << /S /GoTo /D (equation.12) >>
550635>> endobj
551129 0 obj <<
636133 0 obj <<
552637/Type /Annot
553638/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
554/Rect [169.801 332.959 181.754 344.912]
639/Rect [209.234 229.163 221.189 240.451]
555640/Subtype /Link
556641/A << /S /GoTo /D (equation.12) >>
557642>> endobj
558133 0 obj <<
559/D [131 0 R /XYZ 72 744.907 null]
643137 0 obj <<
644/D [135 0 R /XYZ 72 744.907 null]
560645>> endobj
56164630 0 obj <<
562/D [131 0 R /XYZ 72 378.028 null]
647/D [135 0 R /XYZ 72 720 null]
563648>> endobj
564135 0 obj <<
565/D [131 0 R /XYZ 248.207 126.129 null]
649138 0 obj <<
650/D [135 0 R /XYZ 249.161 476.927 null]
566651>> endobj
567130 0 obj <<
568/Font << /F15 57 0 R /F11 80 0 R /F13 103 0 R /F8 82 0 R /F10 81 0 R /F1 106 0 R /F9 134 0 R /F7 102 0 R /F41 89 0 R /F14 79 0 R >>
652134 0 obj <<
653/Font << /F41 56 0 R /F39 55 0 R /F65 77 0 R /F73 79 0 R /F67 78 0 R /F14 76 0 R /F61 130 0 R /F66 99 0 R /F1 100 0 R /F60 131 0 R >>
569654/ProcSet [ /PDF /Text ]
570655>> endobj
571140 0 obj <<
572/Length 3429
656145 0 obj <<
657/Length 3571
573658/Filter /FlateDecode
574659>>
575660stream
576x[[ܶ~_1o"EAH xXsv$m琔Dj(llFS v$<<\ʕ!&gەb+E3qz]~}tᜯTo^^_kQ"_m nw~!_(q$JЮl&I&XceS)%Tj]~,:6#?ew}};bFE4\}7z]y\QN8a?ᄡ̌a r&&nl y)lf
577_^'y,/Ps
578pe#q򭽜SS)u[ӵ{$ևTŹG'|Y?ծp_ey~m<~"UQwo<#n>\E~VM7Л`6DpSI*aKEA5*؂:*Wŀ[v7RF!A[up2hFTpzP빵ljv0- R61& c`q4 LcW&`jf`4+Ix."]MId3Azx"bV<4h[;-Eo{H*u[eoygj!: b1ɔkoA߈*0~"[[2$~C8>*.-,Mp9p9J7`f Ǚ]}8U
5798K6Еum?$9#
580nQyE+@!__͉АdQ=.i
581{8w2sSTn&X@VwxfMWK.``RJb}-Kص:k<Oht/j-`q]1sNVxGw0PA^p6P[壣Y|/5A$){g X{MCL7jEםq,U[+) |^ۢkN 2 9{}(0_'{5KsIF1.]_S>w+qkJs"[ݡnbgs_K;W SmR6-88ԕ'd$"SBDV‰E3׃7CY5_Z8@QK[CgݞiC'L!R<`bT"ӓOGA\s_fS@[\ڜߒ\NΞM,4ӈ\?qGXX%|(~A`P`{,<}:@T"->ꦪ?YM+mS ' 1<BdCIŚyŸdVf,rrBe#Q6 N2B/igXCK,EUy쫢bDґSq V4p@8U.d?Ӱ"Nq Bݛ3s! 0ic%3uu|mÙ@ߔ@6$lKM<N.eb1U܄"h?*HX\Zר>qᣋ-0HU 9'E n\uϩ7I@Ѐ}XQ(jB) 79KJ̨3$:sCf$)H sed'No<1˴Zif>x%̈́V3Yؑ#xp2
5823 w fΟsα}YDFџ!Hm~-%iq}urqƙTF(pe900hrQ!dљ)9b
583E&iM6k"M>9c&@O~^Ǖ3r՘'aP<މAH Bɣ/k XXqX}X<<}S+3.*av $W;ǎKψD$aP34Ň46{7In}_[+`ܨybI)H2X6c
584D.4VVP<l7|!6Ϲ^J*QI",ϋJ 6a>3H!Q8SՐׇvA c_|eh?lj GƮnQnZ.lt5 Sstmb,5u8/,K^ҨS53$tV
585 &KHU0S;McOxyM*tl|e v&`~ѷl_p\)(n D"rԲzubWFҐj"E ?V`}:˟T(< (X,qY9|-i)~Wl!Bz9V~;< <0W>x)ϔ#\0ԣn8ߥ~m ln!mÅtlY&1y(q,vcw%ޟ7l-kܯW80t{JkO=ʦGbZ|];ԔǪm㭛'<66s^?]Sҝܻ;*[ܡjcmj2r.-J^ڹ޻jGSbmPՕ%ؠkFrlv߷vc:+^wu6(NLf\j7Di>}(9Q p)A&ke@7w?xWϦ3[;e:FZ-|2tT}E\ ,bo>v 9r`~JqkG5w]F|Lۖ2#1m1iF("#HrcG|s=X䣓?#E#;sV,(DDM=#ŵY`oҷ'$i@c;x2`eCBUNXloBl.8to@
586TC~cDpq0!'ICN>Ibj"㾤Tl(@EH o}J-_+Y`v̀ZbK㳳 6Ȓ1) 帝^TJlMdNC2Cr) Ldq|#6vKq~o=0%ėAfPŝMAbn2 , xs ܅ ]Qw_e.xFG fMIPn7\Oح<&1fzK4b<˼F@C Ui2l>xz:Wx:
587jcM!dfr+cqDLL}0Mp}Sy 'S?Ǿ@xWt*?%Fޕ ?
661xZ[ܶ~]F$%J*vҢM$Q̿wH6ًp{yx.߹Po^|'or+6W6ؤ<bL7Ww۫e՗I j.˹\Ek_v`!qN o"G}Db&xCČx
662y)|*Zl՞oRmG+ E|2eY+7R1~dd"6 ׄi&%g\&bbzL~YC?|`&fizP1S3Vx2z7Em&ƍD<qK%YG'xX&f)\>loB籐Oc # D>@֪L)zb.J5{R,RoCAV#w Z<ǒ ;E'.^YD ,D i1)3t씩L{'bDޔ6QV2_bw8&Ѷ/*no/yl”ꝮsXe,<.%gT,9<IRЕէ@75kIJWox obWm@<!C>"mmH#q~'TЬNHw2(pPEa
663>^^)=3 6~߼h/736Xf#Wo}o(]o|Q|1|Hb!+eDz1<{<E0LD^@_MeYmg&ۮ6š*>Vj?6W{>h9HFnΘ~[y_JSz?a<[]]qYJUE>QzcxWB ќ$pLs&< yRgA01Uɻ f KI]k-궻tGcHm)Khm *~tצ(~,nn ܉-sxpcm\ii⦘me)#W L5ߧ3&d+RQ0EDO\XD9(cQT6^7J>{#g;{8X$8_ZV0ݒ]#uiL"ۓ|tx&}.|E۷77>٢?W",0זe 5rqYqѸՔ Id@PL>Ƭ9{PF$̛w"z7j`6щ:J+\]zpH枟
664G@#+^C.H ha#T-s3x'6:"B*ۢ¹z7|&%RS"sIүAQ!l x<kmwGz]yi5Flj26L/$gĽPd狱 ˂"RPspx<"3bb0.$E}3⑈_͔{BqK= {l|^z('S"g
665/h<[qu[)M>B
666ROTr$yyqC 1}7gBuƽҌl 4Nsdbύ$oN|_o@% Ru#VS1LIvvMNEa+"HK6a,"k%IdWD&}DDbFls>Sp(lX|TeoW$K3] /3y ON0ngW,@5q(eQ6 ;R$DC$<ܑm,V=B):?7O."9t7q)p3%rQ08B%,Z4H/êkoB3W4E;ӛ"5w䕶"K)^ucd
667.]FyK)D2& } d!eZ+ ` 3M8/RqN/vSrNbq3wqS;ţ1,ԫ\,sFJƟMC+?, V]Tֶab@3uO,ah~CWcF vGMs mNƵ|큉]>^ C/z3]6g۾_%?S؛Y"{3 e%+=oH3Xg[CcNLn<vv$Ju; }xKݔ5Z<QjՐqm
668L:*MJWi{v7jֱ3}0m/qևakM%"
669ԙJ"xL7}G%z"_
670b _*аRyxX9|npBω 2 Eq-njM]Jnol{O׳$ӄ_1͜PVӾr3-=r>m[փCtJ&Ĕ|aVϓ^ e+?\/P}ﰙ4/cKoNL<gSVʙޭ>9lLF$fhe!MZ]v$Zcd8KݬtyoS;IZ^ewtPиmWF/GpbjE[-]!e'qh[MscSA)Q~<P @g+L5V^t7V 5th|f:'QJlo::b<vj}CƟ cSa!'ǷmI˅_ۯi:nϦ޹hS /{xm 6sx4])["jhP"=Fi
671?Ǐ"tn:ҥwqA YBo n=^·^>|[C+]e Oqr*oA&UY4^{|8JIƪ
672b4/t. yŶ2+ ˾l,s4m5x'M4:ӑ-դsi}{DH+Qzewp$O6K>oA*^ػwWvO;my /:̲[־7ὃx0jE?8`HηH7pd2"|
673PZƘZkȐm:iZA7툴
674gSP^&l=IK)8~t
675eI!r'*c*˝'u8
676g*u2N#3 {FݜL+r 7ݨ4?raXHAmRXF*dsK
677m%su'i7ef737?OVoOlAd <:ʲU_9mw}חi Apx#pn=lME7?8.zmeqFx;g+jz0wCb1:`9};nWXbtKؚPNV"sАRmKlқ4fc6 ܍
588678endstream
589679endobj
590139 0 obj <<
680144 0 obj <<
591681/Type /Page
592/Contents 140 0 R
593/Resources 138 0 R
682/Contents 145 0 R
683/Resources 143 0 R
594684/MediaBox [0 0 612 792]
595/Parent 142 0 R
596/Annots [ 136 0 R ]
685/Parent 139 0 R
686/Annots [ 140 0 R ]
597687>> endobj
598136 0 obj <<
688140 0 obj <<
599689/Type /Annot
600690/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
601/Rect [210.257 575.709 222.209 587.661]
691/Rect [232.24 292.392 239.214 303.68]
602692/Subtype /Link
603/A << /S /GoTo /D (equation.12) >>
693/A << /S /GoTo /D (equation.9) >>
604694>> endobj
605141 0 obj <<
606/D [139 0 R /XYZ 72 744.907 null]
695146 0 obj <<
696/D [144 0 R /XYZ 72 744.907 null]
607697>> endobj
60869834 0 obj <<
609/D [139 0 R /XYZ 72 261.611 null]
699/D [144 0 R /XYZ 72 568.816 null]
610700>> endobj
611138 0 obj <<
612/Font << /F15 57 0 R /F11 80 0 R /F13 103 0 R /F14 79 0 R /F10 81 0 R /F8 82 0 R /F39 125 0 R /F7 102 0 R /F9 134 0 R /F42 126 0 R /F1 106 0 R /F38 127 0 R /F41 89 0 R >>
70138 0 obj <<
702/D [144 0 R /XYZ 72 335.896 null]
703>> endobj
704143 0 obj <<
705/Font << /F39 55 0 R /F67 78 0 R /F73 79 0 R /F61 130 0 R /F65 77 0 R /F1 100 0 R /F60 131 0 R /F14 76 0 R /F66 99 0 R /F41 56 0 R /F77 104 0 R /F87 147 0 R >>
613706/ProcSet [ /PDF /Text ]
614707>> endobj
615149 0 obj <<
616/Length 1039
708154 0 obj <<
709/Length 3256
617710/Filter /FlateDecode
618711>>
619712stream
620xڵKo6OZˈ/=RA۴=\"`mK%߾3j#r]e%Ù~׻WoʸbR"}*U`mk6[΋"y=,daS8?n~-YÚRȶsײ,au7h ~h[܆^m u~8 c<sUN { 4R݇Cv;['yoߺBJ{ߢxdY5ۻk+jzBg#2n &MuJom;t9*BMXEpMt7`CVO&M&*R˂ӕtp:Ňw㭉Ǐd#7KQnӈ|le>S0#"RF'U~B+lo0KkrĹ+vh;K>2i0Dm2.jRI_Q Xv?qwDK318Ђ;<6_TH@dD$4ɰ0Ot´`imB7&~"oWYqhm Rqs%Ju:Z1% 뙝f@E\ӯdk8*Yv߬W1?JiF,J.ʭيf4Ƅq2jPӅ΃IcC!YDިᚷWdr7Zx-<#8y:) m(6Y3&G1^xs!y݂ΈK1DŽrs;S[xC&
6216\EYɚJH6SMzfFt5c͵/`U0α= ]-5<Ax/&=P%Wj2+Z-EUlffzѸtn " *IwYJTlp5qƯv+q)E|[5qڴX[W*dL-/]
713xZK#WF&max 'x}`,ꗠn
714ѿOҶfY#HiGUQ߾|wڨ4J\o^m
715)*ʓl͞v*_|k v|,ގkl×%զ\DifڸM{4W(j;zZףvp+\z?r'Un3ftFQR*JR8N@o,fX;t5(Mu x^]!M]v,J1.yT艦Lyډju6$ϣ6;* $U$m]zam͹6hӦH3p1ҡ':u}؎6WDr]N+Q
716gYY(H.+kdu p3HvBdoEe3 b`oV64۞>Rne\1շjUmD`kQP([8h[v-#dų$g|k<4QVKS钦Fz8tV||,Zɍf%fg_׸M)ci^~.g٬?_BQNcKrJoAq[k4 0.g&Oa%Ȧ5lΣ[RjrV_<ŹkImxdl"o[Ϯ a#Y0(MÅYX{{p j`S~H'`?Kvt-" }<|I=Ùkp丁Nz_Q,"%ޏ?I,a"0ؙwB+$_SXjw
717pPM,Wt=;^/+ܹ<O_z\<q{;]VۯWEN6^ dEuGe icz,cp$=&-G|4UC@Mwx2,#37!Py;; P-XP gMu bժV&DW9^)g*)QGb?H $ f708KkQ! *]<UONJ.16w}W1Z6tKFw=zҺ:%OҦ쓴iaaUʨA:|=:Tiy!,tj%J w/?̑V8+.f@Pݜb V!;3xb +e%%'O&diںv|%jABkS+0{L;F-z_! ]G^7K/:KhV@Q|6~6c3]tFe{{:[pb'昝@ss bdEiMK٣@%4BxhaRa_N TqPI(y>+NYQ"syбR- }5l=He!a,YڒӺhi<_ܔC1QK@]:~1$>=p齬jG Z҆t#HKz|e!v ނe$z=9!崠Hw4+fL
718:y~ 3y/ӘE&'Kftӄ$-_'<$!̹;Y"<pRtC}GF6G#!!{#!#Ք7I`{pG1
719N'/QPKYB#49,VxNK#aL4V&1< hFPZ.$?8#j</38MԲ^(ρh #/2PP 9}6{GLH<8EWp.e!#j=˒s]0E :)t#>:"aNzGHbc#ލ H$n\m!ItX|5'mߒJt^@D7NJ@WSBt'<*Oao+qZS.
720{؏3@ .e I0#;8rVeZ34xfʺjK-]@/Г:5@i[{9Z';lVx<}("<4.7N9" ciaD}2K8[+L<]kW%pa ؞q= 7X!MI1ۅdf>۹g95Vi;4)ꠀh !| x&L/*0%1y9R WWaG0LwuGRl mw<iU
721X<q'Lj!+Z=x8+}cEX0AڌC?6--HjNnz*Jqm]QnP$Yk<sO2I
722^%_3t$2eu˔)"j7gz=
7234UǞfOxM8#)H'XY!| PeO6AF=Zee,:Vm,Fy0/h> +wOyd1RDE QS)rhGGtIenzp ^S^Z(/D?@Ȝ/uHC*G1Pڡw﬈L**_0P!Jy]l?y6${@wRS?!Had.TpAqOW_RmXx C*t_}M#@L`47aڔ5-TNH GR&Qi[X8ّa'߄~
724 j0֎,|=C3$ŀB XVI>/zu|pn҄+3bV|(おҠ 3M.=5Є/^e38CyVi!)Ŗi8{][m8,<?<Y&B虇nF/ v5VnoB@D0<p=\-=d[܌.c ʖ,K''Bلu=T
725 Q\*/_I!
622726endstream
623727endobj
624148 0 obj <<
728153 0 obj <<
625729/Type /Page
626/Contents 149 0 R
627/Resources 147 0 R
730/Contents 154 0 R
731/Resources 152 0 R
628732/MediaBox [0 0 612 792]
629/Parent 142 0 R
630/Annots [ 137 0 R ]
733/Parent 139 0 R
734/Annots [ 141 0 R 142 0 R ]
631735>> endobj
632137 0 obj <<
736141 0 obj <<
633737/Type /Annot
634738/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
635/Rect [222.412 684.733 229.385 696.685]
739/Rect [474.081 683.127 481.054 695.72]
636740/Subtype /Link
637/A << /S /GoTo /D (equation.9) >>
741/A << /S /GoTo /D (figure.2) >>
638742>> endobj
639150 0 obj <<
640/D [148 0 R /XYZ 72 744.907 null]
743142 0 obj <<
744/Type /Annot
745/Border[0 0 0]/H/I/C[1 0 0]
746/Rect [484.043 683.127 491.017 695.72]
747/Subtype /Link
748/A << /S /GoTo /D (figure.4) >>
641749>> endobj
64238 0 obj <<
643/D [148 0 R /XYZ 72 720 null]
750155 0 obj <<
751/D [153 0 R /XYZ 72 744.907 null]
644752>> endobj
64575342 0 obj <<
646/D [148 0 R /XYZ 72 646.98 null]
754/D [153 0 R /XYZ 72 720 null]
647755>> endobj
648152 0 obj <<
649/D [148 0 R /XYZ 72 605.563 null]
756156 0 obj <<
757/D [153 0 R /XYZ 72 634.913 null]
650758>> endobj
651153 0 obj <<
652/D [148 0 R /XYZ 72 557.244 null]
759157 0 obj <<
760/D [153 0 R /XYZ 72 556.602 null]
653761>> endobj
654154 0 obj <<
655/D [148 0 R /XYZ 72 511.056 null]
762158 0 obj <<
763/D [153 0 R /XYZ 72 492.841 null]
656764>> endobj
657147 0 obj <<
658/Font << /F34 74 0 R /F15 57 0 R /F44 151 0 R /F11 80 0 R /F8 82 0 R /F10 81 0 R >>
765152 0 obj <<
766/Font << /F41 56 0 R /F39 55 0 R /F73 79 0 R /F67 78 0 R /F65 77 0 R /F14 76 0 R >>
659767/ProcSet [ /PDF /Text ]
660768>> endobj
661159 0 obj <<
662/Length 331
769165 0 obj <<
770/Length 401
663771/Filter /FlateDecode
664772>>
665773stream
666xڥ=O0
667_T.E H8H0!KΝ~}.Hx\HP*2
668
669.!8"NW㩨^NTʵ9r峻pQWL6[IHW"L &LV\jELrꚮ7#us1cNXfշ
6705C#X
671di~~wLX#L]ɹ /4; uB3okIr#&O46){&u1>6JG'KC܎oSm\8c?{;7"(8"9 _'}Bה8
774xڥRN0+|l%ڎܨRn!T
775qhJ{T2'dɲ"n!A.@*I(#]QP )Tw.(hgcF/n{x¿LŊ($&Ґ0~Mh6,笨{XI5y98.:|e[eЄP=O<:@+`_<'<](B8J%ϵjY $z nY9]V.*嬀P.֚\07HJ םӱ v9?vms3mm1*$S Da,Dq`H֛(̐1@9ֻ>Gv:95Ѯ롴M`˼,Ss: c]* :Y@
776HG=~$4
672777endstream
673778endobj
674158 0 obj <<
779164 0 obj <<
675780/Type /Page
676/Contents 159 0 R
677/Resources 157 0 R
781/Contents 165 0 R
782/Resources 163 0 R
678783/MediaBox [0 0 612 792]
679/Parent 142 0 R
784/Parent 139 0 R
680785>> endobj
681143 0 obj <<
786148 0 obj <<
682787/Type /XObject
683788/Subtype /Image
684789/Width 1892
882882z+jo!˽f/+'%o|V7޲D7MP@+[?Xћcw!8(bNFAB)~$7J(~ڧY )P-G*6l<vbk'#,IX(fc'M*f'M#$cs~9.ؖZ1UL<7dlkfGli@$Ԣydž$T1o?J$#,8-|Ƕ)ACmSVS+)!%u)p,;w6@QeP&dpsVTbd3LxWQ%8v Ŭ߱6 s !&J1g7ހ`G<7qq 7{`$c\ 퍫'4}7u};s}cSf1q˻c@YYJƄI|mOao8Sހ˛oe;) fxnc1 8 os(|1gn9JƄp}OsPs^s=Fɭ!sco|wU{cl9a8bH, bH, bH, bH, bH, ϻ?{4Obbb:.O+ߍpl,@,1\u>ŸKxbH, bH, b1bcHpxb1WNw`1o X @b1$X @b1$X @b1$X @b1$X @b1$X @b1$X @b1$X @b1$X @b1$X @b1$X @b1$X @b1$X @b1$X @b1$X @b1$X @b1$P=Y
883883endstream
884884endobj
885144 0 obj <<
885149 0 obj <<
886886/Type /XObject
887887/Subtype /Image
888888/Width 1892
973973Ԣf(FW)8a1`B1kXo5 1nIzc%J>ۿ>:Kѧ&1cp2Pp ^@ʌ+۶=-To<_BO}ꍷ^=y~c@Q:9_<Jꐕ_tczc%Fǒl?BggzYiV !i)Fx]6o?7VRotJ 8 Ŝʨ7!+7Uzc%FfYuS4U!7Uz{e8 a1P , bBX @a1!, bBX @a1!, b"⯣@F۶v;v%: , "6CxtVpn:` O݇Qxa1bBX @a1!, bBX mێ^7m xv`t ,@X @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, RXg
974974endstream
975975endobj
976160 0 obj <<
977/D [158 0 R /XYZ 72 744.907 null]
976166 0 obj <<
977/D [164 0 R /XYZ 72 744.907 null]
978978>> endobj
979161 0 obj <<
980/D [158 0 R /XYZ 72 720 null]
979167 0 obj <<
980/D [164 0 R /XYZ 72 720 null]
981981>> endobj
982163 0 obj <<
983/D [158 0 R /XYZ 72 451.253 null]
982168 0 obj <<
983/D [164 0 R /XYZ 72 451.253 null]
984984>> endobj
985164 0 obj <<
986/D [158 0 R /XYZ 220.19 164.174 null]
985159 0 obj <<
986/D [164 0 R /XYZ 215.237 164.174 null]
987987>> endobj
988157 0 obj <<
989/Font << /F45 162 0 R /F15 57 0 R >>
990/XObject << /Im2 143 0 R /Im3 144 0 R >>
988163 0 obj <<
989/Font << /F39 55 0 R /F67 78 0 R /F65 77 0 R >>
990/XObject << /Im2 148 0 R /Im3 149 0 R >>
991991/ProcSet [ /PDF /Text /ImageC ]
992992>> endobj
993167 0 obj <<
994/Length 322
993171 0 obj <<
994/Length 398
995995/Filter /FlateDecode
996996>>
997997stream
998N0 }C8q҆# T`X3=Iڲo? je%(b3PCL%qJ!ekPΙU={>gUXaB"^%ؠ$kXZY\BK^]3^DN w!9 6]v] 1π%so3_ISİ Х=!>WB9nh}]HcݾZ4޷xD8l엇4\)@[V/aLښ\_ߛC.TnRZ}ƃB|cM']9m J@9G9oc
998SN0+|l%onTPJ*h\Rlji*z<;;AB݅$ᒃYoC~ T5tؙ=l9ɳp`O}:l Q`EoH&0i6dE-i&䩨r?R2gv=\U*>(~uՋQs0FO#ΝŁiyMYh+Fp= .+grRtKkMΘH K]&ct@;ئj˲m!K0N' h!{#3/2E'Her(wy8"u?Of݋ݶSjʪڧ&13) !q
999999endstream
10001000endobj
1001166 0 obj <<
1001170 0 obj <<
10021002/Type /Page
1003/Contents 167 0 R
1004/Resources 165 0 R
1003/Contents 171 0 R
1004/Resources 169 0 R
10051005/MediaBox [0 0 612 792]
1006/Parent 142 0 R
1006/Parent 139 0 R
10071007>> endobj
1008145 0 obj <<
1008150 0 obj <<
10091009/Type /XObject
10101010/Subtype /Image
10111011/Width 1892
10821082~oz`,d~$q)*io|>>{c d1xFUc@iiϛҕT{%{$^OaoYyd1,=C3{cpqgyjodoTFK brvHKF-6sx<dzv)>wЉ!uco|oUިP={)0 @, b1X @b"D, b1X @b"D, b1X @bGޟhbbb77؜,@,c(h~K8Y X X @b"D, b1X @b֕Rb6R$cX 4#M8Y X X @b"D, b1X @b"D, b1X @b"D, b1X @b"D, b1X @b"D, b1X @b"D, b1X @b"D, b1X @b"D, b1X @i*.
10831083endstream
10841084endobj
1085146 0 obj <<
1085151 0 obj <<
10861086/Type /XObject
10871087/Subtype /Image
10881088/Width 1892
11791179@Ys$4M/#WHyU]k7p<eX~gy (-!-}Qq*o$oTXFio<QgcM yerW!o) ŃQ1\^-hIހ0Y̭q3ҒQ.9FKF`ؿq,S~vrA=ݞscrH&Jւ$oԩK򣪼Q:6FS6Xe1Qe1Qe1Qe1Qe1Qe1Qe1Qe1Qe1Qe1Qe1I\h/yvK6L,@Y @"t,=V+~d1b,CK(.0Y e1Qe1Qe1Qe1Qe1Qm7hAY iTp{b^M\`e1b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, b, ɿ[@
11801180endstream
11811181endobj
1182168 0 obj <<
1183/D [166 0 R /XYZ 72 744.907 null]
1182172 0 obj <<
1183/D [170 0 R /XYZ 72 744.907 null]
11841184>> endobj
1185169 0 obj <<
1186/D [166 0 R /XYZ 72 720 null]
1185173 0 obj <<
1186/D [170 0 R /XYZ 72 720 null]
11871187>> endobj
1188170 0 obj <<
1189/D [166 0 R /XYZ 72 451.253 null]
1188174 0 obj <<
1189/D [170 0 R /XYZ 72 451.253 null]
11901190>> endobj
1191171 0 obj <<
1192/D [166 0 R /XYZ 245.934 164.174 null]
1191175 0 obj <<
1192/D [170 0 R /XYZ 242.016 164.174 null]
11931193>> endobj
1194165 0 obj <<
1195/Font << /F45 162 0 R /F15 57 0 R >>
1196/XObject << /Im4 145 0 R /Im5 146 0 R >>
1194169 0 obj <<
1195/Font << /F39 55 0 R /F67 78 0 R /F65 77 0 R >>
1196/XObject << /Im4 150 0 R /Im5 151 0 R >>
11971197/ProcSet [ /PDF /Text /ImageC ]
11981198>> endobj
1199174 0 obj <<
1200/Length 329
1199178 0 obj <<
1200/Length 422
12011201/Filter /FlateDecode
12021202>>
12031203stream
1204xڥMO ,S><DIE=X-ں{Г!>Ȅ
1205<ς3 ?9%ȸɹDr)r۸`VD)VkfVs +0+Y
1206Ҽ{ke%k7u};eMq_sڎ+1xZ?D7/(H@#FRX#L?}0#ϸ4; mBWkeV UeڐJJO6WYyjRR<λ8LIpsaL[#Kr9=Hm~f)o~m͌Vq<
1207KFo
1204xڥRMO0WJ۩spٕP.߿'dNRb߼y3P\0.@iEiI^ſY㥐g.(t+r_̾IUUlo%ToT$RےTq:t5m~J/rE78#W@N?nbk}W}Nf&z0T03US?'"Q'?O~>pp.4>d B_>֨`
1205(@Y1Iufi>ft\e;](u53+7Ch r)N4e V=,XUFvM9nJ`ja8*rz0 }}͙?>| zhm[umV[
12081206endstream
12091207endobj
1210173 0 obj <<
1208177 0 obj <<
12111209/Type /Page
1212/Contents 174 0 R
1213/Resources 172 0 R
1210/Contents 178 0 R
1211/Resources 176 0 R
12141212/MediaBox [0 0 612 792]
1215/Parent 142 0 R
1213/Parent 139 0 R
12161214>> endobj
1217155 0 obj <<
1215161 0 obj <<
12181216/Type /XObject
12191217/Subtype /Image
12201218/Width 1892
12941294.pD, b1X @b"+\#-l(H0<iG*d1b1b1X @b"D, b1X @b"D, b1X @b"D, b1X @b"D, b1X @b"D, b1X @b"D, b1X @b"D, b1X @b"D, b1I,'
12951295endstream
12961296endobj
1297156 0 obj <<
1297162 0 obj <<
12981298/Type /XObject
12991299/Subtype /Image
13001300/Width 1892
14061406bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @D5{dm۟?>w': , "6CwVF870n(]Y a1!, bBX @a1!,ضm ,mDpzb^}6Y a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, bBX @a1!, b"^
14071407endstream
14081408endobj
1409175 0 obj <<
1410/D [173 0 R /XYZ 72 744.907 null]
1409179 0 obj <<
1410/D [177 0 R /XYZ 72 744.907 null]
14111411>> endobj
1412176 0 obj <<
1413/D [173 0 R /XYZ 72 720 null]
1412180 0 obj <<
1413/D [177 0 R /XYZ 72 720 null]
14141414>> endobj
1415177 0 obj <<
1416/D [173 0 R /XYZ 72 451.253 null]
1415181 0 obj <<
1416/D [177 0 R /XYZ 72 451.253 null]
14171417>> endobj
1418178 0 obj <<
1419/D [173 0 R /XYZ 220.494 164.174 null]
1418160 0 obj <<
1419/D [177 0 R /XYZ 179.162 164.174 null]
14201420>> endobj
1421172 0 obj <<
1422/Font << /F45 162 0 R /F15 57 0 R >>
1423/XObject << /Im6 155 0 R /Im7 156 0 R >>
1421176 0 obj <<
1422/Font << /F39 55 0 R /F67 78 0 R /F65 77 0 R >>
1423/XObject << /Im6 161 0 R /Im7 162 0 R >>
14241424/ProcSet [ /PDF /Text /ImageC ]
14251425>> endobj
1426181 0 obj <<
1427/Length 162
1426184 0 obj <<
1427/Length 2244
14281428/Filter /FlateDecode
14291429>>
14301430stream
1431x%0|ŕv"QA"H߃IڙM^@-0XK
1432pFDJ]j9ƧJ,%Ĝ9@A7r隞: 2^HBGn%45-2t$[FI?`jC5*چ C1B
1431xڅXێ}Gi{,il&NgE&X0c$&@SZDtbT:u^޽q]>Eޮ^^vV?l^.Sfzaqخi4_JˢRm1~|UE2WoburQꐒu1ExS7m,&uO]EXvƵuV5^LhxkMܺzNH_UF#Q4tk+> mߵ,Lk_VSpum2䍋$W<0!Th4s:vR
1432c_H/lj{1I=>'&4.-d^$*lܞ[Q#y3M>a]mk u14X1r,j갿k=CwJ=T+<9'Nه<zEţ^DI.-&F{L^XklkqgMg<y7e~RRZ6Ͽ7
1433w6>#fYl_?v? 5.c09׏'|Ԩ#]јt,5 \$!hQh2AV+l_>4apP'tbMN)VJ$DsG>o+.ζj[{r~|J};F7FMg8u)un&b.&\; jr/>詒pk=#^i? Œj!{m4dU85ہ{|iuS2@J#:`_e IITE!jGB%FIEu"º?67- 83%:;V`\>
1434e: 6*`3V{:/@dnnt]ea 3y
1435 nlGd 6HΪ} }}ӵ(hX;YϘTB㓽 W|s58.I7w;/tB
1436gcQ $Zlhlp(l>2@3B7p+TЕ@m;B+JUh}P3)%ΉK}pܗvQGG*?quܻAwfѨYO1rё
1437!VDR?Ԧ4d8ʬڼHh(TFr{=:/[_{I˩O3IU7?3R(yaJNOƎScOT>$'r]cʄ$NjY}iYWDdB')TX -)Q}^y/z2}sgBhu,Z'AÍsCl)Qj֨i._O[lv,
14388,wa6_olz;" zƞWEVi(=`oCw$<4bw٦.UhZ;,Qw|Q{e6Ƀ Is1ߟ(nIȮqg"AߋUkC9T9/*p¨6ZsʽT0tQe9<GE~T*05G#5䷁R؎ɯ;[_pO5 A D0 0j${x <`dջW.}t:; P~Ldڣ\1ءsJXcpuУ%
1439Wb;Z5);5vDV܌bPEםjv;UCQZҌbc4ӶAr{<,#*@60FWP\2o.(d
1440ϩsMoOiSz~NacRResb1 bI_Y4pa`!
1441?HI>T0n.?%Bz1)- O _er#. 6_ lL4cgՎf'nt'W<=w:l2"^#$P† eP7dfghì1ĿvQh|ơ'$<xZ0R=y> Xc5:woL$fY4=,ի27{NlGk?<>E^?d <V|ݸY~1+#xk0N^BY?/4D
14331442endstream
14341443endobj
1435180 0 obj <<
1444183 0 obj <<
14361445/Type /Page
1437/Contents 181 0 R
1438/Resources 179 0 R
1446/Contents 184 0 R
1447/Resources 182 0 R
14391448/MediaBox [0 0 612 792]
1440/Parent 142 0 R
1449/Parent 187 0 R
14411450>> endobj
1442182 0 obj <<
1443/D [180 0 R /XYZ 72 744.907 null]
1451185 0 obj <<
1452/D [183 0 R /XYZ 72 744.907 null]
14441453>> endobj
1445145446 0 obj <<
1446/D [180 0 R /XYZ 72 720 null]
1455/D [183 0 R /XYZ 72 720 null]
14471456>> endobj
1448183 0 obj <<
1449/D [180 0 R /XYZ 72 672.378 null]
1457186 0 obj <<
1458/D [183 0 R /XYZ 72 306.991 null]
14501459>> endobj
1451179 0 obj <<
1452/Font << /F34 74 0 R /F15 57 0 R >>
1460182 0 obj <<
1461/Font << /F41 56 0 R /F39 55 0 R /F67 78 0 R /F87 147 0 R >>
14531462/ProcSet [ /PDF /Text ]
14541463>> endobj
1455184 0 obj <<
1456/Length 164
1457/Filter /FlateDecode
1458>>
1459stream
1460x3231V0P0S54W02V05PH1*24͡Rɹ\N\
1461f\@q.}O_T.}gC.}hCX.Ofv> 0`o`oggC(@+ tB2@@;ev30szrr2
1462endstream
1463endobj
1464185 0 obj <<
1465/Length 164
1466/Filter /FlateDecode
1467>>
1468stream
1469x3231V0P0Q54W02T05PH1*24(Cs< ͸=\
1470%E\N
1471\.
1472ц
1473\.
147400X00137070`|V <c :N9@A&3`n`o'h.WO@.)V
1475endstream
1476endobj
1477186 0 obj <<
1478/Length 90
1479/Filter /FlateDecode
1480>>
1481stream
1482x33T0P0bCS CB. &r9yr+Xp{O_T.}gC.}hCX.O@Pgo9
1483endstream
1484endobj
1485187 0 obj <<
1486/Length 221
1487/Filter /FlateDecode
1488>>
1489stream
1490xEϽJ@ W0/p&y)+Gˣ72B:Oa?vvK)d>߹j4.,W޷Kp~JJPJAb -ȅd"H)ld07yDUl4fuNɣG/fHW&0/-~7sĸ-c@k
1491endstream
1492endobj
14931464188 0 obj <<
1494/Length 159
1465/Length 104
14951466/Filter /FlateDecode
14961467>>
14971468stream
1498x31׳4W0P0bSCB.rAɹ\N\
1499&\@Q.}O_T.}gC.}hCX.O`0`H0~?DԁzD\`Y6 (Z
1469x313T0P0UеP0T5RH1*26
1470(A$s<≠=}JJS ] b<]'W *
15001471endstream
15011472endobj
15021473189 0 obj <<
1503/Length 177
1474/Length 99
15041475/Filter /FlateDecode
15051476>>
15061477stream
1507x];
1508PEo o6<Vbv'غtn2EHFÅs:XsgyӞd>e8%w!܉hr)-lb^gEihѶ
1509tP"Y~ЅqdXS(\!(iPC] mj7ҪS n1
1478x313T0P04F
1479
1480)\\@$lIr
1481p{IO_T.}g E!'EA0XAՓ+ ;
15101482endstream
15111483endobj
15121484190 0 obj <<
1513/Length 182
1485/Length 191
15141486/Filter /FlateDecode
15151487>>
15161488stream
1517x33T0P0R5T06W01SH1*26
1518(Cds<M=\
1519%E\N
1520\.
1521ц
1522\.
1523 ~NH~ ?j?01?` 0L @e5Ȣ ?Փ+ M
1489xm=
1490@ x Ղ?`
1491A+ RK E[)S,;h%Xfh<
1492}:ex\T:8^pVQ>EmqF;)C}FE$ sXBט^Hȃ@?|bezYETZ_q-`R!a~K<.Kj/\
15241493endstream
15251494endobj
15261495191 0 obj <<
1527/Length 174
1496/Length 182
15281497/Filter /FlateDecode
15291498>>
15301499stream
1531x]1
1532@RnvA"+P,$(!E n1CXs_qxD:qeı,#e5$_l9eE2hKE T760= ӦAޝG4+ Ya|#xxЂf 8
1500xڍ1
1501@EIk9
1502n!he!Vjihh%GL2Φօ}g?ofǜlS>'t#k5?;2{Zd܆L]rBC\"iJzD=[5/jLAOQ~ߏ@B_Zh4J5Ϋ^RMuZ9uEJ
15331503endstream
15341504endobj
15351505192 0 obj <<
1536/Length 118
1506/Length 193
15371507/Filter /FlateDecode
15381508>>
15391509stream
1540x33T0P0bCs3CB.C I$r9yr+p{E=}JJS ] b<]?@ h ʐ'W =!45
1510xα@ .<} L &`qRG;[pqᾤ 5)+H+9s<^&|XLפ*L,r0S⺡MNMC $z11wx!"><Zi&N?>cH RaH'c ˁ:ѴmO, YK
15411511endstream
15421512endobj
15431513193 0 obj <<
1544/Length 145
1514/Length 201
15451515/Filter /FlateDecode
15461516>>
15471517stream
1548x3235U0P5V54Q04S01SH1*2
1549(s< -=\
1550%E\N
1551\.
1552ц
1553\.
1554 
1555fȀ@? `CŽ.WO@.t?
1518xmPE4K BBrmM>}}V́;ܹiԥS=T'u9&a+NFF⻥OK+ VZ[( f#2;܃J>PDCv@Z }•cC
15197'* 4u.7mp b2rcZI_
15561520endstream
15571521endobj
15581522194 0 obj <<
1559/Length 137
1523/Length 154
15601524/Filter /FlateDecode
15611525>>
15621526stream
1563x33T0P0bcscCB.c I$r9yr+p{E=}JJS ] b<]c`1~``">0Z0'r
1564M
1527x313T0P0asSCCB.c1s<=\
1528%E\N
1529@BA,@Az H?*;&p4Aka[~ `1.WO@.^
15651530endstream
15661531endobj
15671532195 0 obj <<
1568/Length 157
1533/Length 132
15691534/Filter /FlateDecode
15701535>>
15711536stream
1572x3632W0P0R5T06V06TH1*26PAc#Lr.'~PKW4K)YKE!P EACv ,yv`Q5 ?`Bd7`? Փ+ v?X
1537x313T0P0bcKS#CB.cC I$r9yr+r{E=}JJS.
1538@-\.
1539 @x@@?C1;}pA|.WO@.O)
15731540endstream
15741541endobj
15751542196 0 obj <<
1576/Length 186
1543/Length 115
15771544/Filter /FlateDecode
15781545>>
15791546stream
1580xڍ=
15810'}$ ],
1582ftr'utPtp:v( ԡoOeLF4Ԙȥ"ՖvGL55.yDFآΈ }o J`J30V@ AaK}Ư/橀˥5 6?pq_Qn
1547x313T0P0b ebUel䃹 \.'O.pc.}(BIQi*Sm`Pz<7,{\W
15831548endstream
15841549endobj
15851550197 0 obj <<
1586/Length 124
1551/Length 171
15871552/Filter /FlateDecode
15881553>>
15891554stream
1590x323T0P0a3cCB.#c I$r9yr+s{E=}JJS ] b<]?o^:u?ذ?`$# 'W 1R
1555x=
1556@[&G\@7!Q1#X^,7[n8ȃW3r9Al&]'-\,cx܎` s0 n ==Cbq1 SeKvI'mr/)T8R`5zf
15911557endstream
15921558endobj
15931559198 0 obj <<
1594/Length 169
1560/Length 183
15951561/Filter /FlateDecode
15961562>>
15971563stream
1598x%;
15991F?p۩$:(+PmYf)H"x
1600_u*[}. ɖ)\ٟhRް-I/R&]/zIOVS6g5\쨞d-yvT"4h<, "2cA.-^I@aIO0hD8'yMk;
1564x}=@XLvNBLH0XF[٣Q8ab^2}KJ)*%Kw4 +@@)juE]VQzB[_P :9o.A@9(dq%7@'a/=ߵG.^Tyh p A!\\[>P:
16011565endstream
16021566endobj
16031567199 0 obj <<
1604/Length 138
1568/Length 158
16051569/Filter /FlateDecode
16061570>>
16071571stream
1608x3231V0P0T5T02V01TH1*22
1609(Ads< =\
1610%E\N
1611@QhX.OzE?3L8$ Y0~0`P#'W E;G
1572xڭ1
1573@ПJuj!Fp A+ RKAEh9JAqc![̃I`4-ØԈmjw쎜{Vky\Y\/|9êe_Hx+5C8#$RC\B"xo<Iw
16121574endstream
16131575endobj
16141576200 0 obj <<
1615/Length 139
1577/Length 185
16161578/Filter /FlateDecode
16171579>>
16181580stream
1619x33T0P0R5T06W06PH1*26
1620(Bds<M=\
1621%E\N
1622@BA, C ?b4"Q A20~0pzrrMs
1581xM1
1582@4!s7q5@T0XErr,,2ԎgDM&rv=pr^ًYMyaoY!RrGB7 }KD#"eZSW!("PB Ca}96A=<Uīwy^A
16231583endstream
16241584endobj
1625162 0 obj <<
1626/Type /Font
1627/Subtype /Type3
1628/Name /F45
1629/FontMatrix [0.01506 0 0 0.01506 0 0]
1630/FontBBox [ -3 -17 52 50 ]
1631/Resources << /ProcSet [ /PDF /ImageB ] >>
1632/FirstChar 40
1633/LastChar 117
1634/Widths 201 0 R
1635/Encoding 202 0 R
1636/CharProcs 203 0 R
1637>> endobj
1638201 0 obj
1639[27.43 27.43 0 0 0 0 19.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.79 0 0 0 0 47.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.27 39.19 0 0 31.35 0 0 0 19.59 21.55 0 0 0 39.19 35.27 39.19 0 27.49 27.82 27.43 39.19 ]
1640endobj
1641202 0 obj <<
1642/Type /Encoding
1643/Differences [40/a40/a41 42/.notdef 46/a46 47/.notdef 75/a75 76/.notdef 80/a80 81/.notdef 97/a97/a98 99/.notdef 101/a101 102/.notdef 105/a105/a106 107/.notdef 110/a110/a111/a112 113/.notdef 114/a114/a115/a116/a117]
1644>> endobj
1645203 0 obj <<
1646/a40 184 0 R
1647/a41 185 0 R
1648/a46 186 0 R
1649/a75 187 0 R
1650/a80 188 0 R
1651/a97 189 0 R
1652/a98 190 0 R
1653/a101 191 0 R
1654/a105 192 0 R
1655/a106 193 0 R
1656/a110 194 0 R
1657/a111 195 0 R
1658/a112 196 0 R
1659/a114 197 0 R
1660/a115 198 0 R
1661/a116 199 0 R
1662/a117 200 0 R
1663>> endobj
1664204 0 obj <<
1665/Length 99
1585201 0 obj <<
1586/Length 186
16661587/Filter /FlateDecode
16671588>>
16681589stream
1669xM@@Deh=[HB x78cztTп/0CG~— 4ؒ벍J [Ex>_?-j\]**
1590x5=
15910W:oN`B`A'qRGE7^̭ ء4ؔ? ,&Q@>0[}pb*Q)QzܟvI>>yG:J^]S |-,ZHZX:^<r[C准qzb&gaQ$L
16701592endstream
16711593endobj
1672205 0 obj <<
1673/Length 93
1594202 0 obj <<
1595/Length 174
16741596/Filter /FlateDecode
16751597>>
16761598stream
1677x3231S0PbCK bU@tr.'~%U()*Mw
1678pV0wQ6T0tQcoo u 6 \\\Tt
1599x313T0P0bcc3CB.1s<L =\
1600%E\N
1601@QhX.O `?aC00~ @2?Dv`N2~+ߎ #ȏߏ`` ?G#g``?A6 H@RՓ+ ɝm
16791602endstream
16801603endobj
1681206 0 obj <<
1682/Length 278
1683/Filter /FlateDecode
1684>>
1685stream
1686xmJ@ 92/PHV
1687 ɃxRB%|^s!L$.Llqps3ghMS6g/Ckx|uskaQJ C>d<2JbRPiArNw=pp wwՁzDDT##s%-WV碶!{6q`ǘs|nKv+܀ZV1{̑'IM(5ˊoM&D\͂n/c
1688endstream
1689endobj
1690207 0 obj <<
1691/Length 212
1692/Filter /FlateDecode
1693>>
1694stream
1695xM?@oH1\@ȻNbjະ)+P $`Nog7)SdgFA/}q7`o:Ph>ggiLjaDGIſ|:w/Hxx@@6/cGP!R^!'TH3=,њR;gXK%Hs$h%Ƣug+<WoD iA]T
1696endstream
1697endobj
1698208 0 obj <<
1699/Length 186
1700/Filter /FlateDecode
1701>>
1702stream
1703x]ο
1704POG@] b`955DS5f&>$)5}6<t ޡ3m)JH HuL2Yr;SvHƼqR3-a>+X8!C %jPfJ`Rjן旭Zz FB!‚_C4KhEoM>
1705endstream
1706endobj
1707209 0 obj <<
1604203 0 obj <<
17081605/Length 237
17091606/Filter /FlateDecode
17101607>>
17111608stream
1712xUαN@PL#0/ H3D+ cH 7Y0@IAXcClbv?;92Id#GdO!g^&^xWUc奼=]Iz/$w\G ~=BO
1713\N nkm``\MdG :5">fg|w3ތT8ڦLH[e"48
17146I|k
1609xEαj@ dz)CB=ҩCɔdnvj:t&=$%p!:d-"zX!ZnhyxDQd}LKႲ)ֳ[{vȭ+OPy5 @U-G[;z[*lB;v\ɼHer;SHR Z88 ~Ka{
17151610endstream
17161611endobj
1717210 0 obj <<
1718/Length 193
1719/Filter /FlateDecode
1720>>
1721stream
1722xm=@!$ S $&ZY+hfx=%-l,f&LC9QQф)LLs IK^nGՌ9owT p< AZ-@:hM,љTY(P
1723zG߁ؐIavU.R8Uk Z B
1724endstream
1725endobj
1726211 0 obj <<
1727/Length 187
1728/Filter /FlateDecode
1729>>
1730stream
1731xڅ1
1732@R,L^@ܹn),J-m5M)Sq793?<~Qq̇.6Ҍ􆣀žIgK]Gj!oCv^a JH˸;%BX[O ԎgU[kM4FF~xϕӁBT hњ~;
17339
1734endstream
1735endobj
1736212 0 obj <<
1737/Length 266
1738/Filter /FlateDecode
1739>>
1740stream
1741xUAJ0?dQ^`0v:B[La.]WRU'GQ2xɢt|MUG^dy*W',WOxقt,ErHh,Z}<dusR==zŀ!|e2L[+1-2Rc;2l ITApfv@tc[
1742`)aTzCY?/C EP5&s~o es*P%e-n77x`
1743endstream
1744endobj
1745213 0 obj <<
1746/Length 190
1747/Filter /FlateDecode
1748>>
1749stream
1750x=ο
1751POG@]A(AAM T EmB/fo#AB߁;ˁ.=t谿6;)#ɭI;~=7~.ɄO.;gJ
1752+92 =
1753Y5"$*GE1_kMAێfb)n! a!"t5}6)G
1754endstream
1755endobj
1756214 0 obj <<
1757/Length 182
1758/Filter /FlateDecode
1759>>
1760stream
1761xU1
17620_:`/PMCv(j3:9:
1763U:zI!78QL#NN"#
1764ÈDkg%- lcdrE,_ω#+h( 0RGC:k3dV4P` {@1gy9xΡoi|KZCf1.$n <S
1765endstream
1766endobj
1767215 0 obj <<
1768/Length 200
1769/Filter /FlateDecode
1770>>
1771stream
1772x=ͱj`27h 6]
1773fԡtҎ*:H|<J!cce>(V;QX\Fje%E)MT̂k1RvO1j}H9S B47Z4^7^;r<ȇ0)z!Be,; e__=FʼW|/Hd
1774endstream
1775endobj
1776216 0 obj <<
1777/Length 205
1778/Filter /FlateDecode
1779>>
1780stream
1781xU1j@/L!]Xsx^"W.B*' v+h:aKxl%4ol9dxaa苬2g@˚%t§'3+~3Sb$PTh$&w;.Cչ
1782Yw
1783A
1784
1785HD)Ԁ TC8!#_^P=WDC)k VA
1786endstream
1787endobj
1788217 0 obj <<
1789/Length 238
1790/Filter /FlateDecode
1791>>
1792stream
1793xUϱJ@?l0 ,GH`<Vb)
1794rGGG2ENS8`vfv,]W|測y]7* c]WtsYP~-iʻx||s{Ɏ-?8.2" 5B+h&Q[Xo}f?BAqa#G L0P3 (E>QZAj4Nq12!Qydq-`l.vL@Wa
1795endstream
1796endobj
1797218 0 obj <<
1798/Length 243
1799/Filter /FlateDecode
1800>>
1801stream
1802xUпJ@/l¼HSge!Vj)DN.>Z:_ca;SQ9m~ )T38,>')f(eHzB %m.ALsI7zkv+FQ"q
1803I`{}w3 faB=3 ӍKM;t~='s.C˱ |GewUû%sLrȕ|ob3
1804endstream
1805endobj
1806151 0 obj <<
1612147 0 obj <<
18071613/Type /Font
18081614/Subtype /Type3
1809/Name /F44
1615/Name /F87
18101616/FontMatrix [0.01204 0 0 0.01204 0 0]
1811/FontBBox [ -2 -19 70 59 ]
1617/FontBBox [ -1 -18 45 52 ]
18121618/Resources << /ProcSet [ /PDF /ImageB ] >>
1813/FirstChar 29
1619/FirstChar 46
18141620/LastChar 121
1815/Widths 219 0 R
1816/Encoding 220 0 R
1817/CharProcs 221 0 R
1621/Widths 204 0 R
1622/Encoding 205 0 R
1623/CharProcs 206 0 R
18181624>> endobj
1819219 0 obj
1820[48.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.66 0 42.44 0 38.2 42.44 38.2 0 0 0 25.46 0 0 0 67.91 0 42.44 0 0 35.01 33.95 0 0 38.2 55.17 0 40.32 ]
1625204 0 obj
1626[43.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.59 0 43.59 0 43.59 43.59 43.59 43.59 0 0 43.59 0 0 43.59 43.59 0 43.59 0 0 43.59 43.59 0 0 43.59 43.59 0 43.59 ]
18211627endobj
1822220 0 obj <<
1628205 0 obj <<
18231629/Type /Encoding
1824/Differences [29/a29 30/.notdef 46/a46 47/.notdef 95/a95 96/.notdef 97/a97 98/.notdef 99/a99/a100/a101 102/.notdef 105/a105 106/.notdef 109/a109 110/.notdef 111/a111 112/.notdef 114/a114/a115 116/.notdef 118/a118/a119 120/.notdef 121/a121]
1630/Differences [46/a46 47/.notdef 95/a95 96/.notdef 97/a97 98/.notdef 99/a99/a100/a101/a102 103/.notdef 105/a105 106/.notdef 108/a108/a109 110/.notdef 111/a111 112/.notdef 114/a114/a115 116/.notdef 118/a118/a119 120/.notdef 121/a121]
18251631>> endobj
1826221 0 obj <<
1827/a29 206 0 R
1828/a46 205 0 R
1829/a95 204 0 R
1830/a97 207 0 R
1831/a99 208 0 R
1832/a100 209 0 R
1833/a101 210 0 R
1834/a105 211 0 R
1835/a109 212 0 R
1836/a111 213 0 R
1837/a114 214 0 R
1838/a115 215 0 R
1839/a118 216 0 R
1840/a119 217 0 R
1841/a121 218 0 R
1632206 0 obj <<
1633/a46 189 0 R
1634/a95 188 0 R
1635/a97 190 0 R
1636/a99 191 0 R
1637/a100 192 0 R
1638/a101 193 0 R
1639/a102 194 0 R
1640/a105 195 0 R
1641/a108 196 0 R
1642/a109 197 0 R
1643/a111 198 0 R
1644/a114 199 0 R
1645/a115 200 0 R
1646/a118 201 0 R
1647/a119 202 0 R
1648/a121 203 0 R
18421649>> endobj
1843222 0 obj
1844[790.6 746.9 654.2 613.5 666.7 743.8 677.1 549.8 827.6 840.3 849.8 712 666.7 831.1 726 815.2 681.6 791.7 841.7 864.6 930.6 886.4 674.7 855.3 1144.8 726 578.1 918.1 1361.1 1361.1 1361.1 1361.1 458.3 458.3 736.1 736.1 736.1 736.1 736.1 736.1 736.1 736.1 736.1 736.1 736.1 736.1 458.3 458.3 1083.3 736.1 1083.3 736.1 749 1036.1 1037 996 1109.9 1007 867.4 1064 1110.4 626.7 772.9 1138.9 955.6 1284 1075.7 1047.5 875.4 1082.2 1030 856.3 832.3 943.9 827.8 1279.2 1112.9 824.3 943.1 597.2 597.2 597.2 1361.1 1361.1 597.2 774.4 633.3 649.4 739.7 677 684 700.6 827.6 533.6 588.2 758.1 480.3 1228 880.8 702.8 739.7 658.9 671.3 670.1 563.7 846.1 722.2 1009 791.7]
1845endobj
1846223 0 obj <<
1650207 0 obj <<
18471651/Length 320
18481652/Filter /FlateDecode
18491653>>
16561656uQ謺(]]y҅KC>f\ 5 M'꤈?l ha@!>}iŎqx5"h ]mm5m%|8 9Pr j8;j@/#Q+ks,=A W~O)]m 4fTLh32%x,W.ouyz{0EдE1C"~ϐ9 -ޔy;>3s gwИ
16571657endstream
16581658endobj
1659127 0 obj <<
1659131 0 obj <<
16601660/Type /Font
16611661/Subtype /Type3
1662/Name /F38
1662/Name /F60
16631663/FontMatrix [0.01204 0 0 0.01204 0 0]
16641664/FontBBox [ 5 -184 78 0 ]
16651665/Resources << /ProcSet [ /PDF /ImageB ] >>
16661666/FirstChar 2
16671667/LastChar 2
1668/Widths 224 0 R
1669/Encoding 225 0 R
1670/CharProcs 226 0 R
1668/Widths 208 0 R
1669/Encoding 209 0 R
1670/CharProcs 210 0 R
16711671>> endobj
1672224 0 obj
1672208 0 obj
16731673[46.14 ]
16741674endobj
1675225 0 obj <<
1675209 0 obj <<
16761676/Type /Encoding
16771677/Differences [2/a2]
16781678>> endobj
1679226 0 obj <<
1680/a2 223 0 R
1679210 0 obj <<
1680/a2 207 0 R
16811681>> endobj
1682227 0 obj <<
1683/Length 162
1682211 0 obj <<
1683/Length 174
16841684/Filter /FlateDecode
16851685>>
16861686stream
1687x3633U0P0R5T06Q01PH1*26
1688(Bds< =\
1689%E\N
1690@B4PO,{(f0@@q; (AɁ A?pzrrYJ
1687x33T0P0V5 f!W!)e`IrW06s{*r;8+r(D*ry(0001 |`Ib%j?@!D;0| ~0%*D `\=MM
16911688endstream
16921689endobj
1693126 0 obj <<
1690130 0 obj <<
16941691/Type /Font
16951692/Subtype /Type3
1696/Name /F42
1697/FontMatrix [0.01721 0 0 0.01721 0 0]
1698/FontBBox [ 2 -1 34 40 ]
1693/Name /F61
1694/FontMatrix [0.01585 0 0 0.01585 0 0]
1695/FontBBox [ 3 -70 39 0 ]
16991696/Resources << /ProcSet [ /PDF /ImageB ] >>
1700/FirstChar 100
1701/LastChar 100
1702/Widths 228 0 R
1703/Encoding 229 0 R
1704/CharProcs 230 0 R
1705>> endobj
1706228 0 obj
1707[36.65 ]
1708endobj
1709229 0 obj <<
1710/Type /Encoding
1711/Differences [100/a100]
1712>> endobj
1713230 0 obj <<
1714/a100 227 0 R
1715>> endobj
1716231 0 obj <<
1717/Length 163
1718/Filter /FlateDecode
1719>>
1720stream
1721x3231Q0P0V53U062S
1722 ,X&9ɓK?\ؐK(ΥPRTʥuQjtQ```~OAF @(3U~|7b9T @1s@r
1723=
1724endstream
1725endobj
1726125 0 obj <<
1727/Type /Font
1728/Subtype /Type3
1729/Name /F39
1730/FontMatrix [0.01721 0 0 0.01721 0 0]
1731/FontBBox [ 3 -65 35 0 ]
1732/Resources << /ProcSet [ /PDF /ImageB ] >>
17331697/FirstChar 1
17341698/LastChar 1
1735/Widths 232 0 R
1736/Encoding 233 0 R
1737/CharProcs 234 0 R
1699/Widths 212 0 R
1700/Encoding 213 0 R
1701/CharProcs 214 0 R
17381702>> endobj
1739232 0 obj
1740[27.44 ]
1703212 0 obj
1704[29.79 ]
17411705endobj
1742233 0 obj <<
1706213 0 obj <<
17431707/Type /Encoding
17441708/Differences [1/a1]
17451709>> endobj
1746234 0 obj <<
1747/a1 231 0 R
1710214 0 obj <<
1711/a1 211 0 R
17481712>> endobj
1749235 0 obj
1713215 0 obj
1714[676 0 786 556 0 0 0 0 778 0 0 0 832 786 0 667 0 667 0 831 660 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 853]
1715endobj
1716216 0 obj
17501717[736.1 736.1 527.8 527.8]
17511718endobj
1752236 0 obj
1753[680.6]
1719217 0 obj
1720[777.8 500 777.8]
17541721endobj
1755237 0 obj
1756[892.9 339.3 892.9 585.3 892.9 585.3 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 1138.9 585.3 585.3 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 892.9 1138.9 1138.9 892.9 892.9 1138.9 1138.9 585.3 585.3 1138.9 1138.9 1138.9 892.9 1138.9 1138.9 708.3 708.3 1138.9 1138.9 1138.9 892.9 329.4 1138.9]
1722218 0 obj
1723[388.9 388.9 500 777.8 277.8 333.3 277.8 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 277.8 277.8 277.8 777.8 472.2 472.2 777.8 750 708.3 722.2 763.9 680.6 652.8 784.7 750 361.1 513.9 777.8 625 916.7 750 777.8 680.6 777.8 736.1 555.6 722.2 750 750 1027.8 750 750 611.1 277.8 500 277.8]
17571724endobj
1758238 0 obj
1759[446.4 446.4 569.5 877 323.4 384.9 323.4 569.5 569.5 569.5 569.5]
1725220 0 obj
1726[722 611 667 778 611 556 722 778 333 333 667 556 944 778 778 611 778 667 556 611 778 722 944 722 667 667 333 606 333 606 500 278 444 463 407 500 389 278 500 500 278 278 444 278 778 556 444 500 463 389 389 333 556 500 722 500 500]
17601727endobj
1761239 0 obj <<
1762/Length 269
1763/Filter /FlateDecode
1764>>
1765stream
1766xڕбJ@ [,LGyMI8 8
1767E(yإgvW8PL&;̦*˚r UN֗-fTJ>?_1_SَO\ tC{Hx<s*e<I<bOf'`mUX#f.$ڮʙ1/YPx`
1768) {c .>Gͽ„&LhfO 829bӀJ•l_:dY-Gg׎wiҙ
1769endstream
1728221 0 obj
1729[528 542 602 458 466 589 611 521 263 589 483 605 583 500 0 678 444 500]
17701730endobj
1771240 0 obj <<
1772/Length 247
1773/Filter /FlateDecode
1774>>
1775stream
1776xڥP'X#d^@O&l0Zn(y)ɉ6",{\tє1%SJ?2 Ff}'24k )6t̷ ,KX%tp<p=<n|m )pMf mXGhʕ}*W6T W4HYBЂP 7ꫂ_-݆AKAggw7Zk^=ș% swW_h
1777endstream
1778endobj
1779241 0 obj <<
1780/Length 149
1781/Filter /FlateDecode
1782>>
1783stream
1784x3634R0PP5T02U04UH1*24(@s< ͸=\
1785%E\N
1786\.
1787ц
1788\.
1789?@g? r@h6 5 ?~0~`$1
1790endstream
1791endobj
1792242 0 obj <<
1793/Length 105
1794/Filter /FlateDecode
1795>>
1796stream
1797x3634R0Pb#CSCB. m@
1798$ɥs{IO_T.}gC.}hCX.O!'W (
1799endstream
1800endobj
1801243 0 obj <<
1802/Length 114
1803/Filter /FlateDecode
1804>>
1805stream
1806x3634R0Pb#CB.CS I$r9yr+r{E=}JJS ] b<]Q?dX x~\\\>?
1807endstream
1808endobj
1809244 0 obj <<
1810/Length 290
1811/Filter /FlateDecode
1812>>
1813stream
1814xڍ=N@%[l2 G`O hL0XF[h#PRlwgv@~vvڋ_wOh8>az'vPŻPÍo>c<fcse-&Uh4 *6]E)>eF4BHn,
1815!QiADIT!Iޛ=ܲ
1816EsgY}/+̳
1817Lq+qaNXp\$FkU_*K١UqO,-4,iTU< x
1818nx?
1819endstream
1820endobj
1821245 0 obj <<
1822/Length 302
1823/Filter /FlateDecode
1824>>
1825stream
1826xڍнJ@ )n^@q 'B
1827RK E.f{tצ"dUCP#,6?;>A
1828'pA~
18293dY/J OurEuR^N7d w\(P?REx:
1830 "XԲBR$jXPT舊Ib&|=v,UnX6zmY6^sDVȊ9^[q>'KMT#6QܩN(͍)]SB]
1831Q*41cXQ3,h
1832endstream
1833endobj
1834246 0 obj <<
1835/Length 232
1836/Filter /FlateDecode
1837>>
1838stream
1839x}ϽN0<D%{p" H01 &`9y>Jl;Ta?pۜ7kBjikVb7/;8jC'_o6RsS-3[&0`Q0|T*M *pӌ_2 $Lo1ÔJc4|ݜ~82;eSz)<8`͊N9y{2hl
1840endstream
1841endobj
1842247 0 obj <<
1843/Length 226
1844/Filter /FlateDecode
1845>>
1846stream
1847xu=n@gbi|eYGH@TDjh> X
1848VyyD%JC80/*v[ dvջ\/_Gvxv+١hJʞ2Ն(W FOFFl@&%`}b
1849zdeL,>2~dgygL[41Ƕ hKyJ BasQ D
1850endstream
1851endobj
1852248 0 obj <<
1853/Length 167
1854/Filter /FlateDecode
1855>>
1856stream
1857x3332Q0Pa3 TH1*25\Dr.'~)PKW4K)YKE!P EObPFS@ >? uBP?(lԁD(.WO@.Jm
1858endstream
1859endobj
1860249 0 obj <<
1861/Length 131
1862/Filter /FlateDecode
1863>>
1864stream
1865x3634R0P0b#KsCB.#1s<L=\
1866%E\N
1867\.
1868ц
1869\.
1870 5 7?D # P?P1?H{pzrrD
1871endstream
1872endobj
1873250 0 obj <<
1874/Length 186
1875/Filter /FlateDecode
1876>>
1877stream
1878xՐ@ kH#;#q"ALD'㤎xPK~m<S
1879"PcmNJf_w8cfPn)(V4+]'zNʜv=@A/
1880q.n1x<}!77AuuڤK<Ӿ+ >փ
1881endstream
1882endobj
1883251 0 obj <<
1884/Length 220
1885/Filter /FlateDecode
1886>>
1887stream
1888xϱn0 HrObB*L 22*+cc" F,YϲA/~o:ϜuʰXoiTYp'3d|6dFcLxsr‘"?D+c~DRdZ+-ЭAR.ZT7rBʰU. (]«],D> 4Hsz/iNW^`ص
1889endstream
1890endobj
1891252 0 obj <<
1892/Length 107
1893/Filter /FlateDecode
1894>>
1895stream
1896x3634R0P0bc3KCB.#S I$r9yr+r{E=}JJS ] b<]0q7c.WO@.S
1897endstream
1898endobj
1899253 0 obj <<
1900/Length 209
1901/Filter /FlateDecode
1902>>
1903stream
1904x?
1905P C!;Bs_ZA,T;:9::(
1906n>'GoqQzJcߗdڍZE5eujh}OSXcu4vB{%gQh@&lJ2DxbΪUdK
19079T`P+XU.<S*0y1 ͟o^_'#
1908endstream
1909endobj
1910254 0 obj <<
1911/Length 162
1912/Filter /FlateDecode
1913>>
1914stream
1915x3332Q0Pa3 ebUej
1916䃹 \.'O.pSS.}(BIQi*S!BA,C}?7T10@ 6P?|'W [
1917endstream
1918endobj
1919255 0 obj <<
1920/Length 213
1921/Filter /FlateDecode
1922>>
1923stream
1924xڥ1
1925P #B[SV N⤎h=JбC1&E\|>?dј>c
1926&tA$GOX4
1927"4 %]/#d5#MJ[h6%y=\0`..Y尀AK<@\@Q#6-WQwu;Sw ?kBKn&j״1a>7k.sk|]ŏf
1928endstream
1929endobj
1930256 0 obj <<
1931/Length 227
1932/Filter /FlateDecode
1933>>
1934stream
1935xڵѱjAY,i|tNWbe!V&e->B|-XDTX>euڝLJ+Hޗ,ה?8G۹)ϲYo؎^$e;E*ɒPS݁T+(5OT@u%BMwF=poH-eua~nl]Tȇ`1)6AbXi DA O
1936
1937endstream
1938endobj
1939257 0 obj <<
1940/Length 161
1941/Filter /FlateDecode
1942>>
1943stream
1944x3137U0P0bcSCB.cK I$r9yr+[r{E=}JJS ] b<]oH?1"~`? L7?bl'W n
1945endstream
1946endobj
1947258 0 obj <<
1948/Length 223
1949/Filter /FlateDecode
1950>>
1951stream
1952xE1N@ E?b%790;"E"T
1953(AKq%GH"4o4v]_+^sk{w6[{T^o(=fKdJ~|Q_stgj8UR:EZ ʷcVG@VjU'3rع: Fg u1vM#bj2;4@*
1954endstream
1955endobj
1956259 0 obj <<
1957/Length 173
1958/Filter /FlateDecode
1959>>
1960stream
1961x3135S0P0R5T0P03VH1*26
1962(@ds<M=\
1963%E\N
1964\.
1965ц
1966\.
1967 Xv8'=3,X w'C=`?`A<7@ ? r
1968 ,t
1969endstream
1970endobj
1971260 0 obj <<
1972/Length 166
1973/Filter /FlateDecode
1974>>
1975stream
1976x+@i*6#06&$ (D@@/G[58"e9P!Zj Z)%eʡ^Rv3:N[|LuM+C]MD ! a9PIcУd/-x>o;w*!aVB78\ d
1977endstream
1978endobj
1979261 0 obj <<
1980/Length 216
1981/Filter /FlateDecode
1982>>
1983stream
1984x}=j` `-A䳋M)PH !SڱCC
1985|'ꫯo4J$QLS<Üh'+v 3v/ز^e`7O$e7e*Ɋ*#3Qs;*ؗ /@ih#2+1@[|iơy(sG=ַ G#ʳpH
1986endstream
1987endobj
1988262 0 obj <<
1989/Length 267
1990/Filter /FlateDecode
1991>>
1992stream
1993x}ϽJ@Rn7p h~(b`]VbB
1994!y&)Sdw<d>̙SRqKu&Zso\iLs9 gRiή1笹ַRpBGn6b-eFGZ0Ucc^pG))$)Y= Ư㗥itjuGj wAlhA_Bg6UT2u2Ho^_˄>>
1995endstream
1996endobj
1997263 0 obj <<
1998/Length 126
1999/Filter /FlateDecode
2000>>
2001stream
2002x3530T0Pb 3SCB.c I$r9yr+[p{E=}JJS ]ry(000```` H0@,0%#zl'W 
2003endstream
2004endobj
2005264 0 obj <<
2006/Length 266
2007/Filter /FlateDecode
2008>>
2009stream
2010xmбN0<D%?IHd@1cHG<vzwC>|G/qCyfίF0t^ߟlߣO;O$9 1!rHdڈ4f&pBl9{Ð68,ִ/vKqbҷ+tي%+NC7"EB8сVP #RI*h~j:Rᕤ[Il`Φʗ'&
2011endstream
2012endobj
2013265 0 obj <<
2014/Length 258
2015/Filter /FlateDecode
2016>>
2017stream
2018xڅN` {@
2019$g%^Ltr0NzGh<
2020@= icu]RHRb)U?XHUw>5?1r~geΛ{p~z< 7g!ґRUcR;Q2QP:X Ja2m0{tƔyl[J8 XϠ-AvHxiOzMYSgčV6oGbǝ2ClčLU[ϟ]~(6?d
2021endstream
2022endobj
202389 0 obj <<
2024/Type /Font
2025/Subtype /Type3
2026/Name /F41
2027/FontMatrix [0.01004 0 0 0.01004 0 0]
2028/FontBBox [ -6 -20 92 70 ]
2029/Resources << /ProcSet [ /PDF /ImageB ] >>
2030/FirstChar 44
2031/LastChar 246
2032/Widths 266 0 R
2033/Encoding 267 0 R
2034/CharProcs 268 0 R
2035>> endobj
2036266 0 obj
2037[31.12 0 31.12 0 0 56.01 56.01 56.01 0 0 0 0 0 0 31.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.46 0 0 0 51.11 0 0 62.24 31.12 34.23 59.12 31.12 93.35 62.24 56.01 62.24 0 45.75 44.19 43.56 62.24 59.12 0 0 59.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56.01 ]
2038endobj
2039267 0 obj <<
2040/Type /Encoding
2041/Differences [44/a44 45/.notdef 46/a46 47/.notdef 49/a49/a50/a51 52/.notdef 58/a58 59/.notdef 75/a75 76/.notdef 86/a86 87/.notdef 97/a97 98/.notdef 101/a101 102/.notdef 104/a104/a105/a106/a107/a108/a109/a110/a111/a112 113/.notdef 114/a114/a115/a116/a117/a118 119/.notdef 121/a121 122/.notdef 228/a228 229/.notdef 246/a246]
2042>> endobj
2043268 0 obj <<
2044/a44 241 0 R
2045/a46 242 0 R
2046/a49 263 0 R
2047/a50 264 0 R
2048/a51 265 0 R
2049/a58 243 0 R
2050/a75 244 0 R
2051/a86 245 0 R
2052/a97 246 0 R
2053/a101 247 0 R
2054/a104 248 0 R
2055/a105 249 0 R
2056/a106 250 0 R
2057/a107 251 0 R
2058/a108 252 0 R
2059/a109 253 0 R
2060/a110 254 0 R
2061/a111 255 0 R
2062/a112 256 0 R
2063/a114 257 0 R
2064/a115 258 0 R
2065/a116 259 0 R
2066/a117 260 0 R
2067/a118 261 0 R
2068/a121 262 0 R
2069/a228 239 0 R
2070/a246 240 0 R
2071>> endobj
2072269 0 obj
2073[833.3 777.8 694.4 666.7 750 722.2 777.8 722.2 777.8 722.2 583.3 555.6 555.6 833.3 833.3 277.8 305.6 500 500 500 500 500 750 444.4 500 722.2 777.8 500 902.8 1013.9 777.8 277.8 277.8 500 833.3 500 833.3 777.8 277.8 388.9 388.9 500 777.8 277.8 333.3 277.8 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 277.8 277.8 277.8 777.8 472.2 472.2 777.8 750 708.3 722.2 763.9 680.6 652.8 784.7 750 361.1 513.9 777.8 625 916.7 750 777.8 680.6 777.8 736.1 555.6 722.2 750 750 1027.8 750 750 611.1 277.8 500 277.8 500 277.8 277.8 500 555.6 444.4 555.6 444.4 305.6 500 555.6 277.8 305.6 527.8 277.8 833.3 555.6]
2074endobj
2075270 0 obj
2076[647.8 600.1 519.3 476.1 519.8 588.6 544.1 422.8 668.8 677.6 694.6 572.8 519.8 668 592.7 662 526.8 632.9 686.9 713.8 756 719.7 539.7 689.9 950 592.7 439.2 751.4 1138.9 1138.9 1138.9 1138.9 339.3 339.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 585.3 339.3 339.3 892.9 585.3 892.9 585.3 610.1 859.1 863.2 819.4 934.1 838.7 724.5 889.4 935.6 506.3 632 959.9 783.7 1089.4 904.9 868.9 727.3 899.7 860.6 701.5 674.8 778.2 674.6 1074.4 936.9 671.5 778.4 462.3 462.3 462.3 1138.9 1138.9 478.2 619.7 502.4 510.5 594.7 542 557.1 557.3 668.8 404.2 472.7 607.3 361.3 1013.7 706.2 563.9 588.9 523.6 530.4 539.2 431.6 675.4 571.4 826.4 647.8]
2077endobj
2078271 0 obj
2079[565.6 517.7 444.4 405.9 437.5 496.5 469.4 353.9 576.2 583.3 602.6 494 437.5 570 517 571.4 437.2 540.3 595.8 625.7 651.4 622.5 466.3 591.4 828.1 517 362.8 654.2 1000 1000 1000 1000 277.8 277.8 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 277.8 277.8 777.8 500 777.8 500 530.9 750 758.5 714.7 827.9 738.2 643.1 786.3 831.3 439.6 554.5 849.3 680.6 970.1 803.5 762.8 642 790.6 759.3 613.2 584.4 682.8 583.3 944.4 828.5 580.6 682.6 388.9 388.9 388.9 1000 1000 416.7 528.6 429.2 432.8 520.5 465.6 489.6 477 576.2 344.5 411.8 520.6 298.4 878 600.2 484.7 503.1 446.4 451.2 468.8 361.1 572.5 484.7 715.9 571.5]
2080endobj
2081272 0 obj
1731222 0 obj
20821732[777.8 277.8 777.8 500 777.8 500 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 1000 500 500 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 777.8 1000 1000 777.8 777.8 1000 1000 500 500 1000 1000 1000 777.8 1000 1000 611.1 611.1 1000 1000 1000 777.8 275 1000 666.7 666.7 888.9 888.9 0 0 555.6 555.6 666.7 500 722.2 722.2 777.8 777.8 611.1 798.5 656.8 526.5 771.4 527.8 718.7 594.9 844.5 544.5 677.8 762 689.7 1200.9 820.5 796.1 695.6 816.7 847.5 605.6 544.6 625.8 612.8 987.8 713.3 668.3 724.7 666.7 666.7 666.7 666.7 666.7 611.1 611.1 444.4 444.4 444.4 444.4 500 500 388.9 388.9 277.8 500 500 611.1 500 277.8 833.3 750 833.3]
20831733endobj
2084273 0 obj <<
2085/Length 167
2086/Filter /FlateDecode
2087>>
2088stream
2089x;0 a#J^r|HSRSR$2 ĀssGȀ0Xzo-{JАOd61|/X:;ŲݚuYA]Pz@W(fn:*/X첉 !awxPx$A@?/F
2090endstream
1734223 0 obj
1735[250 333 250 296 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 606 606 606 444 747 778 667 722 833 611 556 833 833 389 389 778 611 1000 833 833 611 833 722 611 667 778 778 1000 667 667 667 333 606 333 606 500 278 500 611 444 611 500 389 556 611 333 333 611 333 889 611 556 611 611 389 444 333 611 556 833 500 556 500 310 606 310 606 0 0 0 333 500 500 1000 500 500 333 1000 611 389 1000 0 0 0 0 0 0 500 500 606 500 1000 333 998 444 389 833 0 0 667 0 278 500 500 500 500 606 500 333 747 438 500 606 333 747 333 400 606 300 300 333 611 641 250 333 300 488 500 750 750 750 444 778 778 778 778 778 778 1000 722 611 611 611 611 389 389 389 389 833 833 833 833 833 833 833 606 833 778 778 778 778 667 611 611 500 500 500 500 500 500 778 444 500 500 500 500 333 333 333 333 556 611 556 556 556 556 556]
20911736endobj
2092274 0 obj <<
2093/Length 253
2094/Filter /FlateDecode
2095>>
2096stream
2097x}ұj0 {ʦIBPvP:;~~? &S !HIwWŜ
2098:[U4߱I_6|<AjV^5wnyM%=T<a"-̞y 41wV 7C[)'X{5%cZnF[%p6E% AoRJ`jd}J;.YH90?zH8&w父;?= )
2099endstream
1737224 0 obj
1738[605 608 167 380 611 291 313 333 0 333 606 0 667 500 333 287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 208 250 278 371 500 500 840 778 278 333 333 389 606 250 333 250 606 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 250 250 606 606 606 444 747 778 611 709 774 611 556 763 832 337 333 726 611 946 831 786 604 786 668 525 613 778 722 1000 667 667 667 333 606 333 606 500 278 500 553 444 611 479 333 556 582 291 234 556 291 883 582 546 601 560 395 424 326 603 565 834 516 556 500 333 606 333 606 0 0 0 278 500 500 1000 500 500 333 1144 525 331 998 0 0 0 0 0 0 500 500 606 500 1000 333 979 424 331 827 0 0 667 0 278 500 500 500 500 606 500 333 747 333 500 606 333 747 333 400 606 300 300 333 603 628 250 333 300 333 500 750 750 750 444 778 778 778 778 778 778 944 709 611 611 611 611 337 337 337 337 774 831 786 786 786 786 786 606 833 778 778 778 778 667 604 556 500 500 500 500 500 500 758 444 479 479 479 479 287 287 287 287 546 582 546 546 546 546 546]
21001739endobj
2101275 0 obj <<
2102/Length 261
2103/Filter /FlateDecode
2104>>
2105stream
2106xeѽJ@YR#dM\p`
2107A+ RK EAI|Sgwv/'W,fnQE4tuw8\/nqѢ=ܢmOjKvI@Ƽ
2108U;=zŋ'|+|1#GR (2))RT58B
2109)*B
21100Dtc㈒(rTd<\B"!OLm%!) Yxnĺ
2111endstream
2112endobj
2113276 0 obj <<
2114/Length 233
2115/Filter /FlateDecode
2116>>
2117stream
2118xڥѽ
21190->B4bۭAAAk(>BG3͇uP<hi,QCbK`^{5b/1+3sc5 <pO(q!0\B6DR%=U Z^LoR𨰨>=AYځK]k̵p&˜Mgd ok|xp +@Z/0d73(M\5|3WU =e0>
2120endstream
2121endobj
2122277 0 obj <<
2123/Length 152
2124/Filter /FlateDecode
2125>>
2126stream
2127x3331V0Pa3cS3CB.SK I$r9yr+Zr{E=}JJS ] b<]ANi Z@5`NWiffI3i04?(p\\\wG
2128endstream
2129endobj
2130278 0 obj <<
2131/Length 220
2132/Filter /FlateDecode
2133>>
2134stream
2135x=@ )i<Bn"he!Vjih9G(73b2ot)&=>u;{U-2ts{tyEaܠL"xو
2136sOh_ΊV!x eAY'@V4n. B)ƴ`QCS;QiVĸpnpr^!zk'~3?jz
2137endstream
2138endobj
2139279 0 obj <<
2140/Length 199
2141/Filter /FlateDecode
2142>>
2143stream
2144xuν
21450+['0~I훙G#t =猪!ARG4!3vYW}؟pRP>@}vD?YM)C?mFAh0Wp(Ԇ&R_GWRM1|w5F ]5IW'C{p:V# \ 8.y
2146endstream
2147endobj
2148280 0 obj <<
2149/Length 196
2150/Filter /FlateDecode
2151>>
2152stream
2153xڵ=
2154@FR2'p$!v-,J--o d3<6{A\Ƹ+ [΁Di,7P3P#eƸ֠5->E)tDL̔Z&U!˧m,Jy"LXI?嵏]&^-VgǞZn$̴ɦp h
2155endstream
2156endobj
2157281 0 obj <<
2158/Length 191
2159/Filter /FlateDecode
2160>>
2161stream
2162x]ν
21630S:w#>mб N(Q3
2164\'3ʇE)rF2:Rߥ}ה$S2{Z|)/&QR:tCuňC:DvG|iFyV;tPo07{KxN.
2165P5 ҂5-Qle
2166endstream
2167endobj
2168282 0 obj <<
2169/Length 157
2170/Filter /FlateDecode
2171>>
2172stream
2173x3530U0P0bS#S CB. I$r9yr+Xp{E=}JJS ] b<]3$;d%YH2$@A6W H$r
2174
2175WH
2176endstream
2177endobj
2178283 0 obj <<
2179/Length 122
2180/Filter /FlateDecode
2181>>
2182stream
2183x3235V0Pa#SSKCB.#C I$r9yr+r{E=}JJS.
2184@-\.
21850!("3#! F#.WO@.Nq
2186endstream
2187endobj
2188284 0 obj <<
2189/Length 198
2190/Filter /FlateDecode
2191>>
2192stream
2193xڵб
21940J-}TZV Nj}G!̝:w'dfiYNf6\`w4=]/tbMf u~CQӈ*SKc;[ȩXeٰcF:ԋ!1H޿B !%ԉ=ۈec'l_ق0aOP
2195endstream
2196endobj
2197285 0 obj <<
2198/Length 105
2199/Filter /FlateDecode
2200>>
2201stream
2202x3235V0Pa#3S CB.## I$r9yr+q{E=}JJS ] b<]3GBqzrrW
2203endstream
2204endobj
2205286 0 obj <<
2206/Length 188
2207/Filter /FlateDecode
2208>>
2209stream
2210x=
2211` C!GhN"
2212 N(kyo =7:8<! n(t4BMl}>pӺ.fϣRv39;6X|6|GB%%9
2213" 4Drr{EfV5 RגS^r_,IQiN[)%[y/
2214[<yoR
2215endstream
2216endobj
2217287 0 obj <<
2218/Length 151
2219/Filter /FlateDecode
2220>>
2221stream
2222x3530U0P0bS#csCB. I$r9yr+Xp{E=}JJS ] b<]1` g$m7>0`l@"$'W 
2223endstream
2224endobj
2225288 0 obj <<
2226/Length 176
2227/Filter /FlateDecode
2228>>
2229stream
2230x3137U0P0bScsCB.C I$r9yr+r{E=}JJS.
2231@-\.
2232 000$700cA2 \ i$
2233?l 4b>.d!p!dr~$_\\\-in
2234endstream
2235endobj
2236289 0 obj <<
2237/Length 144
2238/Filter /FlateDecode
2239>>
2240stream
2241x336V0P0bcsJ1*26" \.'O.pc.}(BIQi*S!BA,? DM}?`@8P$` 4'Apzrr8W
2242endstream
2243endobj
2244290 0 obj <<
2245/Length 187
2246/Filter /FlateDecode
2247>>
2248stream
2249x%=
2250P7.BBBQy[Hθb2+$+]n: 2/*NrN7rZmx]9]bJV9q*<Fc@XKK~x Z~ C?6,( _FȠ^6M#QDa
2251endstream
2252endobj