Commits in ~akarrytk/itka203-kurssimateriaalikehitys/akarrytks-itka203-kurssimateriaali-avoin:master