Commit edf70d2a9be085d1c4925877a5089d75ff0185cb

Kolmannen vaiheen korjattu dokumentti
KimppakivaProjektinLapivieninSuuunitelma.txt
(62 / 67)
  
11
22Kimppakiva
3Riku Kukkaniemi (rijokukk@student.jyu.fi)
4Eerik Lehtomäki (eejujole@student.jyu.fi)
5Jonne Pykäri (jojupyka@student.jyu.fi)
3Riku Kukkaniemi (rijokukk@student.jyu.fi)
4Eerik Lehtomäki (eejujole@student.jyu.fi)
5Jonne Pykäri (jojupyka@student.jyu.fi)
66
77PROJEKTIN LÄPIVIENNIN SUUNNITELMA
824.11.2014, versio 0.1.0
801.12.2014, versio 0.2.0
99julkinen
1010
1111Kurssin ''Johdatus ohjelmistotekniikkaan'' harjoitustyö
1616
1717Harjoitustyössä suunnitellaan läpivienti projektille, joka
1818suunnittelee sovelluksen kimppakyydin järjestämiselle. Sovellus
19suunnitellaan tietotekniikan laitoksen opiskelijoiden
20käyttöön.
19suunnitellaan tietotekniikan laitoksen opiskelijoiden käyttöön.
20Projektiin eivät sisälly sovelluksen analyysi, toteutus, testaus,
21eikä käyttöönotto.
2122
2223Dokumentissa Kimppakiva johtaa tavoitteista projektin tehtäväkokonaisuudet
2324ja tehtävät, arvioi niiden työmäärät, määrittää tehtävien riippuvuudet,
4141Projekti on suunniteltu läpivietävän kolmen jäsenen voimin jakaen roolit ja
4242vastuualueet seuraavasti:
4343 - WWW-sovellusten asiantuntija (WWW) vastaa tehtävistä, jotka vaativat
44 WWW-sovellusten asiantuntemusta ja tietämystä käyttöliittymistä.
45 - UML-kaavio vastaava (UML) vastaa pääosin UML-kaavioiden toteutuksesta.
44 WWW-sovellusten asiantuntemusta, tietämystä käyttöliittymistä ja ohjelmiston
45 suunnittelusta.
46 - UML-kaavioista vastaava (UML) vastaa pääosin UML-, rajapinta- ja ER-kaavioiden
47 laatimisesta.
4648 - Projektipäällikkö (PP) vastaa projektin suunnittelusta ja hallinnasta
4749 sekä tilaajan toiveiden kartoituksesta.
4850
4951Projektin tavoitteista, tuloksista ja käytänteistä työnositusta hyödyntäen
50johdetut tehtäväkokonaisuudet ja tehtävät sekä niiden riippuvuudet (R)
52johdetut tehtäväkokonaisuudet ja tehtävät sekä niiden riippuvuudet (R)
5153esitetään ao. taulukossa. Siinä esitetään myös arvioidut tehtävien
52työtunnit jäsenittäin (WWW, UML ja PP) ja yhteensä (T) sekä niistä johdetut
54työtunnit jäsenittäin (PP, UML ja WWW) ja yhteensä (T) sekä niistä johdetut
5355kunkin tehtävän suorittamiseen vaaditut vähimmäispäivät (P).
5456Vähimmäispäiviä johdettaessa on oletettu, että kukin jäsen pystyy
5557käyttämään keskimäärin kolmasosan arkipäivistä eli kaksi tuntia päivässä
6565------------------------------------------------------------------------------
6666
67671. Projektin suunnittelu ja hallinta
68 1.1. Projektin suunnitelman päivittäminen - 2 1 - 3 1
68 1.1. Projektin suunnitelman päivittäminen - 2 1 1 4 1
6969 1.2. Projektiryhmän palaverit ja muistiot 1.1 4 2 2 8 (2)
70 1.3. Projektin läpiviennin raportointi 1.2, 4.3 3 2 1 6 (2)
70 1.3. Projektin läpiviennin raportointi 1.2, 4.3 3 2 2 7 2
7171
722. Sovelluksen vaatimusten kartoitus
73 2.1. Aiempien sovellusten kartoitus 1.1 1 - 2 3 (1)
74 2.2. Sovelluksen tavoitteiden kartoitus 1.1 1 2 1 4 (1)
75 2.3. Komponenttien vertailutaulukko 2.1, 1 1 2 4 (1)
76 2.4. Järjestelmä vaatimusten kartoitus 2.1, 2.2 - - 2 2 1
77--
783. UML-kaavioiden laatiminen
79 3.1. Luokkakaavion laatiminen 2 1 2 - 3 1
80 3.2. Rajapintakaavion laatiminen 3.1 1 2 - 3 (1)
81 3.3. Käyttöliittymähahmotelman laatiminen 3.1 1 2 - 3 (1)
82 3.4. ER-kaavion laatiminen 3.1 - 2 - 2 (1)
722. UML-kaavioiden laatiminen
73 2.1. Rajapintakaavion laatiminen 1.1 1 2 - 3 1
74 2.2. Luokkakaavion laatiminen 2.1 1 2 - 3 1
75 2.3. Käyttöliittymähahmotelman laatiminen 2.2 1 1 3 5 2
76 2.4. ER-kaavion laatiminen - - 2 - 2 1
77
783. Komponenttien kartoitus
79 3.1. Ulkopuolisten komponenttien kartoitus 2 1 1 2 4 1
80 3.2. Komponenttien vertailu 2 1 1 2 4 1
8381
84824. Projektin päättäminen
85 4.1. Tulosten ja suositusten laatiminen 1.1. 2 2 2 6 1
86 4.2. Tilaajan ja jäsenten palaveri 4.1 2 2 2 6 1
87 4.3. Tulosten toimittaminen 4.2 2 - - 2 1
83 4.1. Tulokset ja viimeistely 2 2 2 2 6 1
84 4.2. Tilaajan ja jäsenten palaveri 4.1 2 2 2 6 1
85 4.3. Tulosten toimittaminen 4.2 2 - - 2 1
8886
89YHTEENSÄ 21 20 14 55 (15)
90Virhemarginaali 20% huomioiden 25 24 17 66 (20)
91----
87YHTEENSÄ 20 18 16 54 (10)
88Virhemarginaali 20% huomioiden 24 22 19 65 (12)
89
9290Huomioimalla työtuntiarvioissa 20 prosentin virhemarginaali tulee
9391projektille varata kokonaisuutena vähintään 66 työtuntia. Koko
9492projektin vähimmäispäivät on laskettu suurimman työmäärän omaavan
95jäsenen työtuntien perusteella. Kyseinen 15 arkipäivää vastaa
93jäsenen työtuntien perusteella. Kyseinen 10 arkipäivää vastaa
9694mahdollisuutta suorittaa tehtäviä rinnakkain (tehtävillä ei siis
9795peräkkäistä riippuvuutta), joten sitä vähemmillä arkipäivillä ei
9896projektia ole mahdollista läpiviedä. Yhteenlaskemalla tehtäväkohtaiset
99vähimmäispäivät saatava 20 arkipäivää vastaa kaikkien tehtävien
97vähimmäispäivät saatava 15 arkipäivää vastaa kaikkien tehtävien
10098suorittamista peräkkäin, joten projektin läpivientiin ei pitäisi
10199olla tarvetta käyttää sitä enempää arkipäiviä.
102100
109109
110110Tehtäväkokonaisuuksien tehtävien riippuvuus on osoitettu luvun 2
111111taulukossa. Tehtäväkokonaisuudet 2-4 tulee suorittaa peräkkäin johtuen
112niiden tehtävien riippuvuuksista. Tehtäväkokonaisuuksien 2-4 tehtäviä
112niiden tehtävien riippuvuuksista. Tehtäväkokonaisuuksien 2 ja 3 tehtäviä
113113voidaan suorittaa osittain rinnakkain. Tehtäväkokonaisuuden 1 tehtävät
114114jakautuvat koko projektin ajalle, ja ne tulee suorittaa peräkkäin.
115115
1261264. Aikataulu ja pelivara
127127
128128Projektin vaiheet ja tehtävät on ajoitettu alustavasti Gantt-kaaviossa,
129joka on nähtävissä kuvatiedostossa ''KimppaAikatauluGantt.png''.
130Kaaviossa on esitetty myös tavoite- ja tarkastuspiste toiselle ja
131kolmannelle vaiheelle.
129joka on nähtävissä kuvatiedostossa ''KimppaAikatauluGantt.png''.
132130
133Gantt-kaavion tehtävien riippuvuudet perustuvat sekä tehtävien välisiin
134riippuvuuksiin että jäsenten rajoitettuihin päivittäisiin työtunteihin.
131Gantt-kaavion riippuvuudet perustuvat tehtävien välisiin riippuvuuksiin.
135132Ajoituksessa on huomioitu luvun 2 tehtävien vaatimat vähimmäispäivät
136133ja jäsenten keskimääräiset päivittäiset työtunnit.
137134
138135Projekti on suunniteltu aloitettavan 5.1.2015, jolloin se päättyy
139Gantt-kaavion mukaisesti 25.1.2015. Projektin kokonaisaikajänne on
136Gantt-kaavion mukaisesti 21.1.2015. Projektin kokonaisaikajänne on
14013720 arkipäivää, joka sijoittuu luvussa 2 laskettujen vähimmäis- ja
141138enimmäispäivien väliin.
142139
143140Luvussa 2 esitetyn 20 prosentin virhemarginaalin ja suurimman työmäärän
144141omaavan jäsenen työtuntien perusteella on projektin kokonaispelivaraksi
145määritetty 2 arkipäivää (25t - 21t = 4t). Jos projekti luovuttaa tulokset
146tilaajalle 27.1.2015 jälkeen, projekti katsotaan viivästyneeksi.
142määritetty 2 arkipäivää (24t - 20t = 4t). Jos projekti luovuttaa tulokset
143tilaajalle 23.1.2015 jälkeen, projekti katsotaan viivästyneeksi.
147144
148145
1491465. Riskien hallinta
157157
158158 Riskin kuvaus toden. haitta
159159 --------------------------------------------------------------------
160 1. Sovelluksen suunnittelu on työlästä. suuri pieni
161 2. Ei löydy uusia tai sopivia valmiskomponentteja kk suuri
162 3. Projektin jäsenillä on paljon muita sitoumuksia. pieni suuri
163 4. Uml-kaavioden laatimisen ongelmat pieni kk
164 5. Asiantuntija palauttesta johtuvat muutokset pieni kk
160 1. Sovelluksen suunnittelu on työlästä. kk pieni
161 2. Ei löydy uusia tai sopivia valmiskomponentteja. kk kk
162 3. Projektin jäsenillä on paljon muita sitoumuksia. pieni kk
163 4. UML-kaavioden laatimisessa syntyvät ongelmat. pieni kk
164 5. Asiantuntijapalautteista aiheutuvat muutokset. pieni kk
165165
166166Sovelluksen suunnittelu saattaa osoittautua työlääksi etenkin,
167jos aikaisempaa kokemusta ole riittävästi. Riskin
168toteutuminen viivästyttää projektin aikataulua.
169Riskiä on mahdollista ehkäistä tutustumalla vastaaviin projekteihin.
170Riskin toteutuessa tilaaja on ilmoittanut tyytyvänsä toimivaan sovellukseen.
167jos aikaisempaa kokemusta ole riittävästi. Riskin toteutuminen
168viivästyttää projektin aikataulua. Riskiä on mahdollista ehkäistä
169tutustumalla vastaaviin projekteihin. Riskin toteutuessa tilaaja on
170ilmoittanut tyytyvänsä vajaaseen suunnitelmaan.
171171
172Sopivien valmiskomponenttien heikon löytymisen syynä voi olla useamman
173eri valmistajan tuotteet, yhteensopivuusongelmat tai
174komponentien heikko saatavuus. Riskiä voi ehkäistä kartoittamalla mahdolliset
175valmiskomponentit. Riskin toteutuessa tiedustellaan mahdollisia vaihtoehtoja,
176miltä osin sovelluksen ominaisuuksista on mahdollista tinkiä.
172Sopivien valmiskomponenttien heikon löytymisen syinä on yhteensopivuusongelmat
173ja komponentien heikko saatavuus. Riskin toteutuessa tiedustellaan mahdollisia
174vaihtoehtoja, miltä osin sovelluksen ominaisuuksista on mahdollista tinkiä.
177175
178176Projektin jäsenten henkilöllisyys varmistuu vasta projektin alkaessa.
179177Jos heistä osalla on muita sitoumuksia, projektiin sitoutuminen voi
180olla puutteellista, jolloin projekti voi viivästyä. Riskin
181toteutumista voidaan ehkäistä ja ennakoida sillä, että jäsenet
182tiedottavat tiedossaolevista ja muuttuneista sitoumuksistaan ja
183kiireistään toisilleen ja tilaajalle. Riskin toteutuessa voitaneen
184osittain tehtäviä keskittää muille jäsenille.
178olla puutteellista, jolloin projekti voi viivästyä. Riskin toteutumista
179voidaan ehkäistä ja ennakoida sillä, että jäsenet tiedottavat
180tiedossaolevista ja muuttuneista sitoumuksistaan ja kiireistään toisilleen
181ja tilaajalle. Riskin toteutuessa voitaneen osittain tehtäviä keskittää
182muille jäsenille.
185183
186UML-kaavioiden toteuttaminen saattaa viedä enemmän aikaa, kuin on etukäteen suuuniteltu.
187Riskin toteutuminen viivästyttää projektin aikataulua. Riskiä on mahdollista ehkäistä
188tutustumalla UML-kaaviohin ja notaatioon etukäteen. Riskin toteutuessa kaaviot on
189laadittava uudelleen ja aikataulu viivästyy.
184UML-kaavioiden laatiminen saattaa viedä suunniteltua enemmän aikaa.
185Riskin toteutuminen viivästyttää projektin aikataulua. Riskin toteutuessa
186aikataulu viivästyy tai kaaviot jätetään vajaiksi.
190187
191Linkin asiantuntijan arvioinnin huomautusten perusteella projektin lopputulos saattaa
192viivästyä. Riskin toteutuminen viivästyttää sovelluksen suunitelman palautusta.
193Riskiä on mahdollista ehkäistä tarkkailemalla tehtävän työn laatua. Riskin toteutuessa
194projektin lopputulokset ja aikataulu viivästyvät.
188Linkin asiantuntijan arvioinnin aiheutuvien muutosten perusteella projekti
189saattaa viivästyä. Riskiä on mahdollista ehkäistä tarkkailemalla tehtävän
190työn laatua. Riskin toteutuessa suunnitelmaa korjataan asiantuntijan
191palautteen perusteella.